Articles guardats
Beneficis de ser una cooperativa

Cooperatiu General

Beneficis de ser una cooperativa

Ser una cooperativa bancària té característiques específiques en comparació amb altres entitats financeres. En el cas de Caixa d’Enginyers, la característica distintiva del model cooperatiu és que el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat.

Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable.

Actualment, comptem amb més de 200.000 socis i desenvolupem un model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions.

A més a més, per part nostra, som una cooperativa financera sostenible, és a dir, incorporem factors mediambientals, socials i de bon govern (ASG) en la presa de decisions de la inversió.

Quins són els beneficis d’una cooperativa?

Ser una cooperativa presenta una sèrie d’avantatges respecte a altres formes societàries:

  • Participació econòmica. Els socis i les sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen de manera democràtica.
  • Lliure adhesió. Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones sense cap tipus de discriminació.
  • Presa de decisions democràtica. Els socis i les sòcies participen activament gestionant democràticament les polítiques i la presa de decisions amb responsabilitat.
  • Alta comunicació entre els socis i sòcies. Entre ells i elles hi ha molta comunicació, ja que totes les persones estan molt involucrades en el seu funcionament.
  • Autonomia i independència. Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis i sòcies. Si estableixen acords amb tercers, ho fan mantenint el control democràtic.
  • Educació, formació i informació. Les cooperatives faciliten la formació dels socis i sòcies i dels professionals i informen el públic general sobre els beneficis de la cooperació.
  • Cooperació entre cooperatives. Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i reforçar el moviment cooperatiu mitjançant estructures locals, nacionals i internacionals.
  • Interès per la comunitat. Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis i sòcies.

Valors i principis

En definitiva, les cooperatives comparteixen els mateixos principis i valors: es basen en els valors d’autoajuda, responsabilitat personal, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Els integrants de la cooperativa creuen en els valors ètics de l’honradesa, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres.

Si en vols saber més entra a la pàgina web de Caixa d’Enginyers.