Articles guardats
Inversions sostenibles: fomentant un futur més responsable

Economia sostenible General

Inversions sostenibles: fomentant un futur més responsable

Alguna vegada t’has plantejat si les teves decisions financeres poden ajudar en la lluita contra el canvi climàtic i incentivar la transició energètica? Moltes persones inverteixen sense tenir en compte aspectes més enllà de la rendibilitat i el risc. Avui dia, existeixen altres factors que haurien de tenir-se en compte abans de triar una via d’inversió, com, per exemple, els criteris sostenibles. Per aquesta raó, cada vegada són més les empreses i inversors que busquen o ofereixen inversions responsables amb el medi ambient.  

Aquest enfocament innovador en la inversió, que busca generar retorns financers al mateix temps que promou el benestar social i ambiental, està guanyant terreny ràpidament i captant l’atenció d’inversors, empreses i governs a tot el món. En aquest article t’expliquem què són les inversions sostenibles i tots els seus detalls. 

Què és la inversió sostenible?  

Les inversions sostenibles, també conegudes com a inversions socialment responsables (ISR), són aquelles que integren consideracions ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) en el procés de presa de decisions d’inversió. Aquest enfocament holístic cerca no sols maximitzar els retorns financers, sinó també generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient.  

En lloc de centrar-se exclusivament en la rendibilitat a curt termini, les inversions sostenibles adopten una perspectiva a llarg termini que té en compte els riscos i oportunitats associats amb el desenvolupament sostenible. Existeixen gran varietat de productes financers verds: hipoteques, dipòsits, comptes bancaris, fons de pensió, compra d’accions i fons d’inversió.  

Un altre aspecte important de les inversions sostenibles és el seu enfocament en la integració de criteris ESG en el procés d’inversió. Aquests criteris proporcionen un marc per a avaluar l’acompliment d’una empresa en àrees clau, com la gestió de recursos naturals, la diversitat i la inclusió, la transparència financera i l’ètica empresarial. 

Què són els criteris ESG?  

L’acrònim ESG, que en anglès correspon a les paraules Enviromental, Social i Governance, en realitat fa referència als factors que fan sostenible a una empresa gràcies a les obligacions socials, mediambientals i de bon govern, sense descurar els aspectes financers.  

  • Enviromental (Ambiental): Els criteris ambientals es refereixen a com una empresa aborda els problemes relacionats amb el medi ambient. Això inclou la gestió de recursos naturals, l’eficiència energètica, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, el canvi climàtic, la gestió de residus, la conservació de la biodiversitat i l’ús sostenible dels recursos naturals.
  • Social: Els criteris socials se centren en com una empresa gestiona les seves relacions amb els seus empleats, clients, proveïdors, comunitats locals i altres grups d’interès. Això inclou aspectes com la igualtat de gènere, la diversitat i inclusió en el lloc de treball, les pràctiques laborals justes, la salut i seguretat laboral, els drets humans, la privacitat de dades i el compromís amb la comunitat. 
  • Governance (Governança): Els criteris de governança es refereixen a l’estructura i pràctiques de govern corporatiu d’una empresa, així com a la seva ètica empresarial i transparència financera. Això inclou la composició i eficàcia de la junta directiva, els mecanismes de control i supervisió interna, la independència dels auditors, la remuneració executiva, la divulgació d’informació, la gestió de riscos i la lluita contra la corrupció.  

Per tant, les inversions sostenibles són una filosofia d’inversió que integra criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG) en la recerca, anàlisi i selecció de valors corporatius. Implica no sols practicar algunes accions molt específiques, sinó també un pla detallat que segueix un conjunt integral de pràctiques destinades a reduir les emissions, la transparència i la presa de decisions horitzontal i benestar en la societat. 

Són les inversions sostenibles rendibles?  

La gent sol preguntar-se si les inversions sostenibles són rendibles o simplement tenen com a objectiu un impacte positiu en la societat. Lògicament, la rendibilitat d’un producte financer depèn de diversos factors. Els experts que han analitzat aquesta qüestió confirmen que les inversions sostenibles són tan rendibles, si no més, que les tradicionals.  

En termes de risc, les inversions sostenibles semblen tenir clars avantatges sobre les inversions tradicionals. Això es deu al fet que la inversió sostenible inverteix en empreses que tenen objectius a llarg termini i tenen en compte criteris ESG. Considerar criteris diferents dels financers pot eliminar els riscos potencials associats amb la cerca d’oportunitats de valor exclusives.  

Des de l’inici de la seva activitat, Caixa Enginyers Gestió ha donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera. D’aquesta manera va ser una de les primeres entitats a registrar un fons d’Inversió Socialment Responsable.  

Les inversions sostenibles poden ser rendibles i oferir una sèrie de beneficis financers, a més de generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient. En integrar criteris ESG en el procés de presa de decisions d’inversió, els inversors poden generar rendiments financers sòlids al mateix temps que contribueixen al benestar de la societat i del medi ambient.