Articles guardats
Què és el Test MiFID? 

Actualitat Empreses Finances General

Què és el Test MiFID? 

Les inversions són molt més que una manera d’aconseguir rendiments mitjançant la compra d’actius. També impulsen projectes i són una ajuda per a les empreses que necessiten aconseguir finançament, entre altres exemples. Per aquest motiu, és necessària una regulació que proporcioni seguretat i transparència per a totes aquelles persones que inverteixin, o estiguin pensant a fer-ho.  

D’aquesta necessitat, va néixer el Test MiFID, una directiva europea que regula la prestació de serveis d’inversió. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre aquest test i els seus principals objectius i característiques. 

Què és el Test MiFID?  

El Test MiFID, derivat de la Directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID, per les seves sigles en anglès), representa un component crucial en la regulació financera de la Unió Europea dissenyat per incrementar la transparència i oferir una major protecció als inversors. Implementada originalment en 2007 i revisada en 2018 com MiFID II, aquesta normativa afecta les entitats que presten serveis financers relacionats amb instruments financers als seus clients, com accions, bons, derivats i productes d’inversió col·lectiva. 

Principals objectius del Test MiFID  

 1. Millorar la transparència: Tant en els mercats de negociació com entre les empreses de serveis d’inversió i els seus clients.  
 2. Protegir els inversors: Assegurant que els productes financers oferts siguin adequats per a ells.  
 3. Fomentar la competència: Reduint les barreres d’entrada per als serveis d’inversió en el mercat únic europeu.  
 4. Harmonitzar la regulació: Unificant els requisits reguladors per als serveis financers en tota la Unió Europea. 

Avaluació: Test d’idoneïtat i test de conveniència 

En funció dels serveis prestats als clients, les entitats bancàries han de proporcionar alguna informació sobre aquests per poder classificar o ajustar la conveniència del producte. Per a això, cada entitat ha de facilitar als clients dos tipus de documents: el test d’idoneïtat i el test de conveniència.  

Test d’idoneïtat

El test d’idoneïtat és un qüestionari que es realitza als clients abans de proposar-los qualsevol producte d’inversió. L’objectiu d’aquest test és recopilar informació detallada sobre la situació financera del client, per poder guiar-lo en la presa de decisions. Les principals dades que es pregunten són: 

 • Situació financera: Se sol·licita informació sobre els ingressos, les despeses, el patrimoni o els deutes del client. Això permet conèixer una mica més la seva situació financera i quina és la seva capacitat per assumir riscos.  
 • Objectius i necessitats d’inversió: S’analitzen els objectius financers del client, com l’acumulació de capital, la generació d’ingressos, la planificació de la jubilació, entre altres. També es tenen en compte les necessitats financeres específiques del client, com el seu horitzó temporal d’inversió, la seva situació familiar i els seus compromisos financers.  
 • Tolerància al risc: Es determina la disposició del client a assumir riscos en les seves inversions. Això implica avaluar la seva capacitat emocional i financera per a suportar pèrdues, així com la seva preferència per l’estabilitat versus el potencial de rendiments més alts però amb major risc. 

Test de conveniència  

El test de conveniència és un qüestionari que avalua els coneixements i l’experiència sobre els mercats financers de l’inversor. A diferència del test d’idoneïtat, que se centra en la idoneïtat del producte per al client, el test de conveniència s’enfoca en la conveniència del producte en relació amb els coneixements i l’experiència del client en matèria financera.  

 El test de conveniència avalua dos aspectes principals:  

 • Coneixements i experiència del client: S’examina el nivell de coneixements financers i experiència en inversió del client. Això inclou la seva comprensió dels mercats financers, el seu historial d’inversions prèvies i la seva familiaritat amb els diferents tipus de productes financers.  
 • Complexitat del producte financer: Es considera la complexitat i el nivell de risc associat amb el producte financer en qüestió. Alguns productes financers, com els derivats financers o els productes estructurats, poden ser més complexos i adequats per a clients amb un major nivell de coneixements i experiència en inversió. 

Resultats del test d’idoneïtat i conveniència  

Després de la realització de les proves d’idoneïtat i conveniència, es realitza una segmentació de clients en funció del seu perfil de risc:  

 • Perfil conservador: Aquest tipus d’inversor tendeix a prioritzar la preservació del capital i l’estabilitat de les inversions. Prefereixen productes financers de baix risc i estan disposats a acceptar menors retorns a canvi d’una major seguretat.  
 • Perfil moderat: Els inversors moderats busquen un equilibri entre la seguretat i el creixement. Estan disposats a assumir un cert nivell de risc en les seves inversions amb l’objectiu d’obtenir rendiments moderats a llarg termini.  
 • Perfil arriscat: Aquests inversors estan disposats a assumir un risc significatiu a la recerca de rendiments més alts. Prefereixen productes financers més arriscats amb el potencial de generar guanys substancials, encara que això també pot implicar una major volatilitat en les seves inversions.  

El test MiFID és una eina essencial dins del marc regulador de la Unió Europea dissenyada per protegir els inversors i millorar la integritat del mercat. Amb la seva implementació s’espera que les institucions financeres ofereixin serveis més transparents i adequats, que s’alineïn amb les necessitats i perfils de risc dels seus clients, fomentant un entorn d’inversió més segur i eficient.