Articles guardats
Què és l’estratègia SMART? 

Finances General

Què és l’estratègia SMART? 

Moltes vegades, quan volem emprendre, sigui un projecte personal o professional, ens marquem uns objectius poc realistes que fan que no aconseguim allò que ens proposem. Tenir ben establerts els objectius abans de començar qualsevol projecte és, sens dubte, una de les claus per assolir l’èxit.  

Cal tenir en compte una varietat d’aspectes que seran definitius per la seva consecució. Existeixen diferents mètodes que poden ajudar-te a marcar aquests objectius, però avui et parlem, en concret, de l’estratègia SMART. T’expliquem en què consisteix, les seves claus i els seus principals beneficis. 

Què és el mètode SMART?  

L’estratègia SMART és una eina popular en l’àmbit de l’establiment d’objectius i la gestió del rendiment que ha guanyat reconeixement per la seva eficàcia per dirigir accions cap a metes específiques i mesurables. Des de la seva concepció, ha estat àmpliament adoptada en empreses, organitzacions i en la vida personal, brindant una guia clara per aconseguir resultats concrets de manera intel·ligent. Aquesta estratègia basa l’establiment d’objectius sota 5 característiques que es corresponen amb l’acrònim d’aquest sistema: específics, mesurables, assolibles, rellevants i en un temps determinat. 

Specific (Específics)  

Els objectius han de ser específics, sense deixar lloc a ambigüitats. No és el mateix dir “augmentar els beneficis del Grup” que “augmentar un 5% els beneficis del Grup”. Si definim els objectius d’aquesta manera, serà molt més fàcil mesurar l’èxit d’aquests.  

Measurable (Mesurables)  

Relacionat amb l’adjectiu anterior, els objectius que et marquis han de ser mesurables, quantificables. Intenta sempre utilitzar mètriques concretes, per poder mesurar després els resultats obtinguts i comparar-los amb els objectius marcats. 

Achievable (Assolibles)  

Cal ser realistes. Abans de plantejar uns objectius, analitza el teu projecte, les teves oportunitats, febleses, punts forts, etc. Això t’ajudarà a no caure en frustracions per intentar aconseguir coses que estan fora del nostre abast.  

Relevant (Rellevants)  

Els objectius han d’estar alineats amb els valors, objectius i prioritats més amplis de l’organització o de l’individu. Han de tenir un propòsit clar i contribuir a l’èxit general.  

Time-bound (Temps determinat)  

Els objectius han de tenir un marc de temps específic per al seu compliment. Això ens permetrà tenir un major control sobre ells, en tenir un període en el qual poder avaluar-los. Establir una data límit ajuda a mantenir l’enfocament i la urgència, i proporciona un marc temporal per la planificació i l’acció. 

Principals beneficis de l’estratègia SMART  

L’Estratègia SMART ofereix una sèrie de beneficis significatius per als qui l’apliquen:  

  • Claredat i enfocament: En definir objectius de manera clara i específica, l’estratègia SMART proporciona un enfocament clar sobre què es vol aconseguir, la qual cosa ajuda a mantenir la direcció en el treball.  
  • Mesurament del progrés: En establir criteris de mesurament clars i quantificables, l’estratègia SMART permet monitorar i avaluar el progrés cap a l’assoliment dels objectius, la qual cosa facilita la identificació d’àrees de millora i la presa de decisions informades.  
  • Motivació i compromís: En establir objectius desafiadors, però assolibles, l’Estratègia SMART pot augmentar la motivació i el compromís, ja que proporciona un sentit d’assoliment i satisfacció quan s’assoleixen les fites establertes.  
  • Planificació efectiva: En definir terminis clars i realistes, l’estratègia SMART ajuda en la planificació efectiva de les activitats necessàries per assolir els objectius, la qual cosa facilita la gestió del temps i els recursos disponibles.  
  • Abast de resultats tangibles: En alinear els objectius amb els valors i les prioritats més àmplies, l’estratègia SMART ajuda a garantir que s’assoleixin resultats tangibles i significatius que contribueixin a l’èxit general de l’organització o de l’individu. 

L’estratègia SMART ofereix unes guies per establir uns objectius clars, la qual cosa facilita la planificació, el seguiment i l’assoliment d’aquests. A través dels seus 5 pilars, podràs establir objectius clars, assolibles i significatius i desenvolupar la motivació i el pla d’acció per aconseguir-los.