Articles guardats
Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

Actualitat Empreses Finances General

Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

El procés per a la presentació de la Declaració de la Renda de l’exercici 2023 abasta del 3 d’abril a l’1 de juliol de 2024, i el termini de domiciliació bancària és fins al 26 de juny de 2024. Si és la primera vegada que has de presentar-la, o simplement vols tenir més informació, aquest és l’article que estaves buscant.  

La Declaració de la Renda és un procés anual que han de dur a terme els contribuents per a informar l’Administració Tributària dels seus ingressos, deduccions i altres aspectes rellevants de la seva situació financera durant l’any fiscal. En aquest article trobaràs tota la informació necessària perquè puguis aclarir tots els teus dubtes relacionats amb la Declaració de la Renda: què és, com es presenta i quins aspectes claus has de tenir en compte. 

Què és la declaració de la renda?  

Es tracta d’una autoliquidació amb la qual informem la Hisenda Pública de tots els rendiments, guanys i pèrdues obtingudes durant l’exercici corresponent, així com de les deduccions aplicables segons la normativa fiscal estatal (deduccions per inversions en habitatge, per la realització d’obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, entre altres), o autonòmica, atesa la residència fiscal del contribuent, a fi de determinar l’import de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que hem de pagar a l’Administració Tributària.  

IRPF: el gran protagonista  

L’IRPF és un impost que grava totes les rendes obtingudes tant a Espanya com a l’estranger, per un contribuent resident a Espanya al llarg de l’exercici, tenint en compte les seves circumstàncies personals i familiars.  

Una altra dada important és que l’IRPF és un impost progressiu. Això significa que la taxa impositiva augmenta a mesura que augmenten els ingressos del contribuent. Aquesta progressivitat té l’efecte de redistribuir l’ingrés gravant als qui tenen majors nivells d’ingressos, tractant de reduir la càrrega tributària sobre els qui tenen menor poder adquisitiu.  

Aquesta renda imposable inclou una sèrie de fonts diferents: 

 • Els rendiments del treball, per compte d’altri, les pensions, i les prestacions de plans de pensions, entre altres.  
 • Els rendiments del capital immobiliari (lloguers) o del capital mobiliari (rendes vitalícies, dividends, interessos, etc.), així com les imputacions de renda (segones residències).  
 • Rendiments de l’activitat econòmica.  
 • Guanys o pèrdues patrimonials (subvencions, venda de fons d’inversió, d’accions, d’immobles, etc.).  

A l’hora de presentar la declaració, tots els contribuents han d’incloure tot el que perceben. Si la retenció és superior a la quantitat que realment has de pagar, Hisenda te la reemborsarà. Per contra, si no has pagat tots els diners que deus, es mostrarà en la declaració la quantitat deguda.  

Com fer la declaració de la renda aquest 2024  

En línies generals, el procés per a elaborar la Declaració de la Renda sol implicar els següents passos: 

 • Recopilació d’informació: El contribuent ha de recopilar tota la documentació necessària per a fer la Declaració de la Renda, com a certificats de retencions, rebuts de pagaments, factures i altres documents rellevants.  
 • Càlcul de la Declaració de la Renda: El contribuent ha de calcular els seus rendiments, imputacions de rendes, guanys i pèrdues patrimonials, així com determinar les deduccions a les quals tingui dret segons la normativa vigent atenent la seva residència fiscal. Això pot incloure deduccions per despeses mèdiques, educatius, hipotecaris, donacions i altres circumstàncies personals.   
 • Emplenament del formulari de la Declaració de la Renda: Una vegada recopilada tota la informació necessària, el contribuent ha de completar el formulari de Declaració de la Renda a través del servei Renda Web que posa l’Administració Tributària a disposició. Aquest formulari sol incloure diferents apartats per a informar sobre els diferents tipus de rendiments, guanys i pèrdues, així com deduccions i altres aspectes rellevants.  
 • Presentació de la Declaració de la Renda: Una vegada completat el formulari, el contribuent ha de presentar la Declaració de la Renda davant l’Administració Tributària, dins del termini establert per la llei. Aquest procés pot realitzar-se de manera presencial en les oficines de l’Administració Tributària, a través d’internet o utilitzant altres mitjans autoritzats. 

A Espanya, les dates per a confeccionar la Declaració de la Renda de l’exercici 2023, són les següents:  

 • Elaboració presencial: entre el 3 de juny i l’1 de juliol es pot fer l’elaboració presencial, la cita prèvia de la qual va des del 29 de maig fins al 28 de juny. 
 • Elaboració telefònica: entre el 7 de maig i l’1 de juliol es pot realitzar l’elaboració telefònica, la cita prèvia de la qual va des del 29 d’abril i el 28 de juny.  
 • Elaboració en línia: des de l’inici de la campanya, 3 d’abril, i fins a l’1 de juliol, es pot sol·licitar l’esborrany de la renda 2023 i modificar-lo o confirmar-lo, així com presentar la declaració en la mateixa pàgina web. 

Aspectes clau a tenir en compte 

 • Plans de pensions: Si has realitzat aportacions a un pla de pensions o pla de previsió assegurat, recorda aplicar la reducció en la base imposable de l’impost, la qual està limitada al menor entre l’aportació realitzada i el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques percebuts durant l’exercici. Així mateix, si el teu cònjuge no ha obtingut rendiments del treball o activitats econòmiques per import igual o superior a 8.000 euros i has fet aportacions al seu pla de pensions o pla de previsió assegurat, per import igual o inferior a 1.000 euros, també pots aplicar la reducció en la base imposable de l’impost.  
 • Més grans de seixanta-cinc anys: En cas de tenir més de seixanta-cinc anys i haver venut el teu habitatge habitual, el guany patrimonial aconseguit queda exempta de tributació. Així mateix, si has venut elements patrimonials (accions, fons d’inversió, segones residències, etc.), aconseguit un guany patrimonial, aquesta pot quedar exempta, totalment o parcialment, si en el termini de sis mesos reinverteixes l’import de la venda en la constitució d’una renda vitalícia, amb el límit de 240.000 euros.  

La declaració de la renda és un procés que pot semblar complicat a primera vista, però disposant de tota la informació, és molt més senzill. Tots els contribuents que compleixin els requisits han de presentar-la, ja que també ofereix oportunitats per a regularitzar la situació fiscal i aprofitar beneficis fiscals disponibles, la qual cosa ho converteix en un pas crucial en la gestió de les finances personals.