Articles guardats
Què és el Salari Mínim Interprofessional?

Actualitat Finances

Què és el Salari Mínim Interprofessional?

El salari és un dels aspectes més importants en les condicions de treball de qualsevol empleat. Aquest és determinat pel contracte que cada persona signa en incorporar-se en qualsevol organització o empresa. Hi ha molts factors que intervenen en la fixació d’aquest salari per a cada individu. L’experiència, les funcions del treballador o la seva professió són característiques que modifiquen aquest salari. En alguns països, com Espanya, el Govern marca un import mínim de salari brut anual que qualsevol treballador ha de percebre.  

A Espanya, al voltant de 2,5 milions de treballadors reben el salari mínim. Aquesta quantitat la fixa el govern i ha augmentat en els últims anys, i és el mínim que ha de rebre un treballador per la seva jornada laboral. En aquest article t’expliquem amb detalls que és el Salari Mínim Interprofessional, la seva història i quant ha pujat fins a 2024. 

Què és el Salari Mínim Interprofessional?  

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador referit a la jornada legal de treball. El Govern regula anualment, prèvia consulta amb les Organitzacions Sindicals i associacions empresarials més representatives, el «Salari Mínim Interprofessional», tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per al personal al servei de la llar familiar. Per a calcular l’SMI, es té en compte:   

  • L’índex de preus de consum (IPC).  
  • La productivitat mitjana nacional aconseguida.  
  • L’increment de la participació del treball en la renda nacional.  
  • La conjuntura econòmica general.  

A diferència d’altres salaris, com els salaris professionals o els salaris per hora, l’SMI s’aplica de manera transversal a treballadors de diferents sectors i ocupacions, abastant així una àmplia varietat d’ocupacions. El seu propòsit principal és proporcionar un nivell mínim d’ingressos que permeti als treballadors cobrir les seves necessitats bàsiques i mantenir un estàndard de vida digne. 

Quant ha pujat l’SMI en els últims anys?  

El Salari Mínim Interprofessional no és una quantia fixa inamovible, sinó que el seu valor ha anat variant any rere any, ajustant-se a les noves característiques, inflacions i situacions econòmiques que anem vivint.  

En els últims sis anys, l’SMI ha augmentat un 54%, passant de 736 euros (en 2018) a 1.134 euros enguany després de l’anunci d’un augment del salari mínim interprofessional en 2024.  

Aquestes pujades del SMI busquen aconseguir els següents objectius:    

  • Abordar el dret a una remuneració justa i adequada per a garantir un nivell de vida digne per als treballadors i les seves famílies.  
  • Aconseguir l’objectiu de l’SMI del 60% del salari mitjà, complint així amb les normes del Comitè Europeu de Drets Socials i els deures del legislador administratiu.  
  • Garantir el poder adquisitiu dels salaris en relació amb el cost de vida, especialment donades les condicions de preus actuals. 

Quin és el Salari Mínim Interprofessional 2024 a Espanya (SMI 2024)?  

L’acord del Ministeri de Treball i Economia Social amb els sindicats per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) contempla una alça del 5%, fins als 1.134 euros al mes per 14 pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2024.  

No obstant això, i per a evitar confusions, remarquem que l’SMI cal diferenciar-lo del salari basi, ja que tots dos termes no són intercanviables. A diferència de l’SMI, el salari base no l’estableix el Govern, sinó que es concreta en la negociació del conveni col·lectiu al qual pertany cada empresa. Per tant, el salari basic és la retribució fixa que s’abona a un treballador pel temps que dediqui al seu  càrrec professional. Aquesta quantitat, abonada en tota nòmina, es determina segons el conveni col·lectiu.  

El concepte de salari mínim interprofessional és una mesura clau en la lluita per l’equitat i la justícia en l’àmbit laboral. Aquest instrument legal estableix un pis salarial que tots els professionals han de percebre, independentment de la seva ocupació o indústria. Al llarg de la història, el SMI ha estat una eina crucial per a protegir els drets dels treballadors i garantir un nivell de vida digne.