Articles guardats

Economia sostenible Social

Quins són els Principis per a la Inversió Responsable (PRI)?

Per aconseguir que la inversió responsable tingui un impacte real en la societat, no n’hi ha prou amb realitzar accions a nivell individual, sinó que és necessària la unió de tots els actors implicats. Només així el poder de canvi serà significatiu. Aquest fet sempre s’ha tingut molt en compte des de Caixa Enginyers Gestió i per això es col•labora de forma conjunta per aconseguir la transformació de les tendències d’inversió cap a una visió responsable.

Una prova d’aquest fet és la unió a diverses iniciatives col·lectives com són els mateixos Principis per a la Inversió Responsable, el projecte de descarbonització de l’economia Carbon Disclosure Project o la publicació anual de la petjada de carboni mitjançant la firma del Montréal Pledge.

Aquestes col•laboracions originen activitats concrets en què Caixa Enginyers Gestió dóna suport a iniciatives de pressió cap a determinats sectors corporatius o legislatius per canviar conductes l’impacte de les quals no compleix amb la política de bones pràctiques alineada amb els principis d’inversió responsable.

Què implica complir amb els Principis per a la Inversió Responsable?

Els Principis d’Inversió Responsable (PRI) són promoguts per les Nacions Unides, i Caixa Enginyers Gestió els està aplicant:

  1. Incorporar les qüestions ASG en els nostres processos d’anàlisi i de presa de decisions pel que fa a inversions.
  2. Ser pioners en incorporar les qüestions ASG a les nostres pràctiques i polítiques de propietat.
  3. Buscar una divulgació transparent de les qüestions ASG per part de les entitats en què invertim.
  4. Promoure l’acceptació i aplicació dels Principis en el sector de les inversions.
  5. Treballar en conjunt per millorar la nostra eficàcia en l’aplicació dels Principis.
  6. Reportar la nostra activitat i progrés en l’aplicació dels Principis.

Durant el 2016 Caixa Enginyers Gestió va signar un manifest emès per PRI i emparat per grans gestores d’actius a nivell mundial per instar les agències de ràting a incloure aspectes relacionats amb els riscos extrafinancers a nivell ambiental, social i de govern en la seva anàlisi. Aquesta iniciativa va tenir repercussió a nivell mundial, ja que va aconseguir que més de 100 inversors institucionals que agrupaven més de 19 bilions de USD signessin el document i que 8 agències de qualificació creditícia, entre aquestes les més reconegudes a nivell mundial, es comprometessin a estudiar la possibilitat d’incloure els aspectes de gestió responsable en el ràting emès.

Pots ampliar aquesta informació en el darrer Gestiona del mes de juny.