Articles guardats
Què són els Informes de Responsabilitat Social Corporativa?

Actualitat Social

Què són els Informes de Responsabilitat Social Corporativa?

Vivim en una societat en què les empreses ja no poden limitar-se a buscar exclusivament beneficis econòmics. Ara, integrar aspectes socials i mediambientals en les estratègies empresarials és un factor determinant en el posicionament de qualsevol companyia.  

La influència que tenen actualment algunes empreses en el mercat i en la societat ha donat lloc a un marc legal dissenyat per regular aquestes pràctiques. Aquest conjunt de lleis busca revelar la contribució de cada empresa a qüestions ambientals i socials, més enllà de la seva activitat principal.. Un exemple d’aquesta mena de presentació de resultats són els Informes de Responsabilitat Social Corporativa. 

Què són els Informes de Responsabilitat Social Corporativa?  

Un Informe de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un document que una empresa o organització elabora per comunicar les seves accions, iniciatives i resultats relacionats amb els àmbits de responsabilitat social o mediambiental. Aquests informes estan pensats per donar a conèixer al públic general (stakeholders) com l’empresa està abordant temes socials, ambientals o ètics en les seves activitats empresarials.  

Les parts interessades poden utilitzar aquests informes per avaluar el compromís d’una empresa amb la responsabilitat social i la sostenibilitat, així com per prendre decisions informades sobre inversions, col·laboracions i compres. A més, poden ajudar les empreses a millorar la seva actuació en aquestes àrees i a complir amb les expectatives cada vegada més grans de la societat en termes de responsabilitat corporativa.  

Cal destacar que no totes les empreses estan obligades a presentar aquest informe, però cada vegada més companyies el fan de manera voluntària per a demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat. 

Els principals avantatges dels informes RSC  

Transparència  

La transparència empresarial s’entén com la disponibilitat per accedir a la informació d’una organització; és a dir, tota informació sobre l’empresa ha d’estar disponible per a la seva consulta. A més, aquesta informació ha de ser veraç, rellevant, útil, clara i verificable, i, sobretot, l’empresa ha de facilitar-la de manera voluntària.  

El fet que la societat consideri una empresa transparent és un gran atribut que li atorga confiança.  

Millora de la reputació  

Les empreses que demostren el seu compromís amb l’RSC tendeixen a tenir una millor reputació entre els seus clients, empleats, inversors i la comunitat en general. Això pot generar lleialtat de marca i avantatges competitius.  

Foment de la innovació  

Gràcies a la responsabilitat social corporativa, les empreses dediquen més recursos a la innovació, buscant formes més sostenibles d’operar i desenvolupar solucions. S’intenta trobar la forma més respectuosa amb el medi ambient i amb la societat per desenvolupar les seves activitats.  

Contribució al benestar social i ambiental   

L’objectiu final d’aquesta mena de pràctiques responsables és millorar l’impacte de les empreses en la societat i el medi ambient, i amb això, aconseguir un món més sostenible i responsable. Les empreses poden ajudar a contribuir molt positivament a la millora del nostre planeta. 

Memòria de responsabilitat social corporativa de Caixa d’Enginyers  

Caixa d’Enginyers, a través de la seva Fundació, se centra en preservar els recursos naturals i l’equilibri mediambiental per mitigar el canvi climàtic, al mateix temps que fomenta la sensibilització i la divulgació de coneixement en aquest àmbit.  

Les tres línies d’actuació de la Fundació es materialitzen en diferents projectes realitzats a través d’altres entitats o mitjançant projectes propis. Actualment, la Fundació té més de 73 convenis de col·laboració signats amb entitats que promouen la preservació del medi ambient, la reducció de desigualtats, l’educació i l’enginyeria.  

El 2022, hem continuat treballant en aliances amb organitzacions del tercer sector per sensibilitzar sobre la importància de cuidar el planeta i buscar solucions i alternatives per mitigar els efectes del canvi climàtic. Els àmbits de la reinserció laboral, la formació i l’excel·lència professional continuen sent rellevants per a la Fundació Caixa d’Enginyers. Per això, s’ha incrementat l’esforç en les accions que giren al voltant dels esmentats àmbits.  

Els Informes de Responsabilitat Social Corporativa poden ser una eina valuosa per a les empreses que desitgen demostrar el seu compromís amb la responsabilitat social i la sostenibilitat, al mateix temps que generen beneficis tangibles en termes de reputació, eficiència i relacions amb els seus stakeholders.