Articles guardats
Certificacions mediambientals: un pas cap a un futur més sostenible

Actualitat Economia sostenible Empreses

Certificacions mediambientals: un pas cap a un futur més sostenible

La creixent preocupació pel medi ambient i la sostenibilitat ha generat un augment significatiu de la demanda de productes o serveis que minimitzin el seu impacte en el planeta. Les empreses, així com les organitzacions o les societats, independentment de la seva activitat o la seva grandària, cada vegada han de complir amb més exigències mediambientals. Això es deu a la gran implicació i impacte que tenen les empreses i companyies en la nostra societat. 

Per aquesta raó, resulta imprescindible comptar amb una sèrie d’eines que integrin el medi ambient en la gestió global de les empreses. D’aquesta premissa, han nascut les certificacions mediambientals per tal d’intentar mitigar l’efecte que les companyies causen al medi ambient. 

Certificacions mediambientals  

La certificació ecològica o ambiental és un reconeixement atorgat per un organisme d’avaluació, que certifica que determinats productes, serveis o sistemes de gestió s’han implementat de manera que protegeixin el medi ambient i, si escau, que compleixin amb la normativa mediambiental, respectivament.  

Els criteris que s’utilitzen per valorar aquestes certificacions poden variar entre un certificat i un altre, però solen anar lligats al desenvolupament sostenible i a la cura del medi ambient. Exemples de criteris que s’analitzen per a l’obtenció del certificat són la correcta eficiència energètica, la implementació d’economia circular, la reducció d’emissions o la correcta gestió de la matèria primera.  

Aquestes certificacions poden tenir diferents utilitats. Algunes vegades poden ser obligatòries per poder participar en alguns mercats, ja que exigeixen el compliment d’uns certs estàndards ambientals. Altres vegades, aquest certificat pot beneficiar l’empresa des del punt de vista de màrqueting en oferir als consumidors una imatge d’empresa respectuosa amb el medi ambient. 

Quins tipus de certificacions mediambientals hi ha?  

Hi ha diverses categories de certificacions mediambientals, la majoria de caràcter voluntari, cadascuna amb els seus propis enfocaments i criteris. Aquesta classificació està basada en la utilitzada per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).  

Gestió ambiental global  

Aquestes certificacions se centren en la implementació de sistemes de gestió ambiental efectius en una organització. La norma ISO 14001 és un exemple destacat en aquesta categoria, ja que fixa requisits per establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió ambiental.  

Economia circular  

El model d’economia circular pretén invertir l’actual piràmide de gestió de residus per maximitzar les mesures de prevenció i valorització de residus (reutilització, reciclatge o valorització energètica). Per exemple, aquí trobem el certificat de residu zero, la declaració ambiental de producte (DAP) segons les normes internacionals ISO 14025 i el certificat de gestió d’ecodisseny ISO 14006.  

Canvi climàtic  

Aquesta certificació és de caràcter voluntari i està relacionada amb els gasos amb efecte d’hivernacle i la seva emissió. Estarien l’ISO 14064, l’ISO 14067 i la Verificació Reglamentària d’Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle segons el Protocol de Kyoto.  

Gestió de recursos  

Demostren que les empreses utilitzen diferents fonts d’energia de manera sostenible. Inclouen sistemes de gestió d’eficiència energètica ISO 50001, proves de petjada hídrica ISO 14046 i avaluació de compliment ISO 37120 per a la sostenibilitat urbana.  

Sector forestal  

Certifiquen que l’empresa forestal o les matèries primeres que utilitza (o totes dues) es gestionen de manera ecològicament sostenible. En aquesta secció, ens centrem en els sistemes de gestió forestal sostenible (o simplement “certificació forestal”), la certificació de la cadena de subministrament de productes forestals, el segrest de carboni forestal i el segrest de carboni forestal amb beneficis socials i ecosistèmics. 

Com s’aconsegueixen els certificats mediambientals?  

Per poder aconseguir les certificacions mediambientals cal complir amb els paràmetres requerits per les entitats de certificació. Al nostre país, l’únic organisme nacional que pot acreditar aquest tipus de certificats és l’Entitat Nacional d’Acreditació. 

Una vegada coneguts els paràmetres i que l’empresa s’hi hagi adaptat, s’han de pagar els costos d’administració de la certificació i d’accés. Després es farà una avaluació per garantir que l’empresa compleix amb els requisits. Pot semblar que la primera inversió és bastant elevada, però els beneficis que atorguen aquests certificats pel que fa a imatge són més grans, així com també obren portes a diferents ajudes. Així mateix, algunes mesures permeten estalviar costos a llarg termini, especialment quant a l’energia i el reciclatge.  

En un món cada vegada més conscient de la importància de preservar el nostre entorn, els certificats mediambientals sorgeixen com una eina per incentivar les empreses a ser més sostenibles. Aquestes certificacions ajuden els consumidors a prendre decisions basades en criteris mediambientals. Aquest tipus d’iniciatives són una manifestació de la societat d’aconseguir un futur més sostenible.