Articles guardats
Els valors de Caixa d’Enginyers

Cooperatiu

Els valors de Caixa d’Enginyers

Caixa d’Enginyers és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit que compta amb més de 180.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions.

Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és alhora client i propietari de l’entitat.

Caixa d’Enginyers actua com a matriu del Grup Caixa d’Enginyers, que integra també Caixa d’Enginyers Gestió (societat gestora de fons d’inversió), Caixa d’Enginyers Vida i Pensions (societat gestora d’assegurances, reassegurances i fons de pensions), Caixa d’Enginyers Bancassegurances (operador d’assegurances), Fundació Caixa d’Enginyers (eina de RSC), Ingenium Shopping (cooperativa de consumidors) i Norbolsa (amb una participació del 10% en la societat especialista en intermediació borsària i en serveis financers de valor afegit).

A més, Caixa d’Enginyers va constituir al febrer de 2011 la Fundació Caixa d’Enginyers per tal de vehicular les seves activitats de responsabilitat social corporativa. Es tracta d’una institució privada i sense ànim de lucre que va sorgir de la transformació de l’antiga Agrupació Soci-Cultural i Tecnològica dels Enginyers. La Fundació pretén optimitzar l’eficiència dels recursos destinats a la promoció i el foment de l’enginyeria i activitats d’interès cultural, social, mediambiental, benèfic-assistencial, professional i tecnològic.

Aportar valor sostenible

Volem que la nostra proposta de valor s’estengui als àmbits financer, professional i personal dels socis sota la premissa de la sostenibilitat. Les relacions que forgem es basen en l’ètica, el compromís i la confiança i s’estableixen amb una visió a llarg termini.

Entitat de referència

Volem ser l’entitat de referència de les comunitats professionals amb què ens relacionem i, més concretament, la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financera. Per a això, proporcionem solucions adaptades a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial. Comptem amb un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l’entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment en la millora de l’eficiència.

Caixa d’Enginyers destaca en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat. La qualitat de l’actiu, la disponibilitat de liquiditat i la solvència del Grup, juntament amb la confiança dels seus socis i de l’equip de professionals que l’integren, són els eixos sobre els quals el Grup empara l’actual política de creixement del negoci, amb la qual cosa es posiciona amb notables garanties en el marc de reconsideració del model regulador i de negoci que afronta el sistema financer a escala global.

Els valors ideològics que ens defineixen com a banca cooperativa ens ajuden a tirar endavant projectes i prendre decisions vitals seguint els principis de l’honestedat, la transparència, la vocació i la responsabilitat social.

Els valors de Caixa d'Enginyers

Comments (1)