Articles guardats
Primera part projectes: Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal

Concurs Fundació General

Primera part projectes: Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal

Des de 2018, la Fundació Caixa d’Enginyers organitza el concurs Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de propostes emprenedores relacionades amb la ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat, amb especial interès en projectes dels àmbits de l’enginyeria i el medi ambient. Les idees seleccionades tindran un seguiment en grup i individual, i el projecte guanyador obtindrà un premi de 10.000 euros.

Així mateix, els projectes presentats s’avaluaran amb la informació facilitada en el formulari d’inscripció, el Business Model Canvas de la seva idea de negoci, conforme als criteris següents:

  • El Comitè de Selecció serà qui avaluarà la qualitat de cada projecte presentat. Està format per l’equip de Peninsula Corporate Innovation, el qual integra els perfils dels àmbits de l’estratègia, els negocis, el màrqueting i la tecnologia, i personal de la Fundació Caixa d’Enginyers.
  • El jurat està compost per persones relacionades amb l’empresa i l’emprenedoria, tant de Peninsula Corporate Innovation com de la Fundació Caixa d’Enginyers. Són els encarregats de seleccionar els projectes guanyadors i interactuaran amb els finalistes per intentar aportar valor als seus projectes perquè es converteixin en projectes empresarials d’èxit.

Projectes finalistes del Premi Idees Innovadores Isabel P.Trabal

En aquest article presentem sis de les idees innovadores seleccionades, totes elles mereixedores del premi:

KEYCATCH

Aquesta idea innovadora va dirigida a les piscifactories. Consisteix en la creació d’uns sensors que utilitzen una tecnologia viva per tal de detectar de manera contínua i precoç l’aparició de patògens infecciosos en els tancs de peixos. Aquests sensors estan connectats a una plataforma en què es recullen totes les dades in situ, s’hi processen i es creen alarmes en cas de presència de patògens d’interès. Pel processament de dades, s’aplicaran algoritmes d’intel·ligència artificial per tal de poder identificar patrons que predisposin l’aparició d’infeccions, els quals s’integraran amb les dades dels sensors per fer-ne una millor predicció.

Molts estudis apunten que la mortalitat de peixos a causa de patologia implica un 15 % de pèrdues de producció anuals, amb una despesa econòmica de fins a 5 bilions d’euros. A part, la manera de combatre’ls és a través d’antibiòtics, sent crític el moment de la seva administració, ja que determinarà les futures pèrdues de producció, a més de ser poc sostenible i poc òptim de cara al consumidor final.

El seu objectiu és ser capaços d’anticipar-se a la fase d’infecció d’aquests patògens per poder establir pautes de sanejament de l’aigua i poder reduir minvaments i “food waste”, disminuir costos econòmics, prevenir l’ús d’antibiòtic, millorar l’eficiència de producció i incentivar una producció sostenible.

Ir a descargar

JJ Retrofit

Aquest projecte neix a partir de l’Estratègia de Mobilitat de la Comissió Europea amb l’objectiu final de descarbonitzar el transport el 2050. Per això, ha establert algunes metes, com la d’aconseguir 30M de vehicles “zero emissions” el 2030. A moltes ciutats europees ja es restringeix l’ús de certs vehicles a causa de les emissions de carboni que aquests produeixen. Així mateix, s’espera que el 2025 els requisits ecològics siguin més estrictes, fet que deixarà molts usuaris fora de circulació a les grans ciutats.

Arran d’aquesta transició energètica, el projecte JJ Retrofit té l’objectiu d’ajudar les persones amb menys recursos perquè no es quedin enrere i puguin adaptar-se a aquest canvi legislatiu, social i ambiental. La idea tracta de transformar vehicles de combustió en automòbils totalment elèctrics, per tal d’aprofitar els que ja estan en circulació, per un cost més baix que el de comprar-se un vehicle elèctric nou.

Medicina personalitzada en artritis reumatoide

En primer lloc, l’artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica multisistèmica prevalent que afecta més de 20 milions de persones a escala mundial.

Malgrat la seva provada eficàcia, entre un 20 % i un 40 % dels pacients d’AR que reben teràpia biològica anti-TNF no responen a aquesta teràpia. Això suposa un greu problema en l’àmbit econòmic, ja que es fa una despesa elevada en teràpies costoses no efectives, i en l’àmbit social, ja que apareixen danys articulars irreversibles i incapacitants que generen alts costos a nivell laboral i sanitari.

Per això, són necessàries noves aproximacions metodològiques que permetin identificar aquells pacients susceptibles de no respondre a aquesta teràpia i que podrien beneficiar-se d’altres més efectives, amb la qual cosa es contribuiria a un ús més eficient dels recursos terapèutics. El projecte combina anàlisis multiòmiques cel·lulars i plasmàtiques i machine learning en diferents cohorts de pacients per afavorir la seva validació i translació efectiva a la pràctica clínica habitual.

En la pràctica, l’èxit d’aquest projecte consistirà en el desenvolupament final d’un protocol en el qual el clínic demanaria una anàlisi de sang abans d’iniciar la teràpia, incloent-hi l’avaluació d’un nombre reduït de biomarcadors amb tècniques accessibles, la informació de les quals es combinaria amb dades clíniques individuals del pacient en un algoritme definit. Es generaria així un informe en el qual s’indicaria la probabilitat de resposta a teràpies anti-TNF. Aquest mètode suposaria una millora substancial de la qualitat de vida dels pacients AR i, paral·lelament, afavoriria un estalvi econòmic significatiu per a l’SSPA.

Ir a descargar

UBRA

UBRA és un sostenidor intel·ligent que mitjançant sensors ultrasònics i tèrmics permet detectar canvis morfològics i fisiològics, incloent-hi lesions premalignes en la mama. Això facilita informació sobre la salut reproductiva de la dona i el principal desenvolupament del càncer mamari (càncer més comú en la dona). Les dades recollides pel sostenidor estaran connectades a una app que facilitarà informació a la dona sobre el seu estat de salut constant i, si es desitja, a qualsevol professional sanitari per al seu control i seguiment.

Tenint en compte que el càncer de mama pot desenvolupar-se durant un període de temps prolongat i que no existeix un programa de prevenció primària, resulta necessari detectar lesions premalignes a temps, ja que això suposa un augment de la supervivència de fins al 95 %, una reducció de costos sanitaris, una disminució dels efectes secundaris dels tractaments actuals als quals s’exposa a la dona i un descens de l’impacte psicosocial que suposa el càncer.

Actualment, es realitza com a cribratge una mamografia cada dos anys en dones entre els 50 i 74 anys i un seguiment en dones d’alt risc. No obstant això, si tenim en compte que hi ha un percentatge molt alt de dones que no queden cobertes en aquest rang d’edat i que el garbellat forma part d’una prevenció secundària, calen eines que puguin ajudar-nos a comprendre millor el desenvolupament del càncer, així com els seus subtipus, a detectar anomalies en fases primerenques per augmentar la supervivència, a fomentar l’autoexploració i a millorar l’autoconeixement sobre la salut reproductiva de la dona.

Aide

Aide és un dispositiu per a la llar que es basa en una intel·ligència artificial per ser conscient del benestar de les persones grans en la llar a través de sensors amigables.

Aquest disposa de connexió a internet i és capaç d’escoltar i entendre l’usuari. El proEgramari d’Aide combina la tecnologia dels assistents de veu amb altres dispositius satèl·lits, com un wearable capaç de detectar les constants vitals i l’activitat física. Amb aquesta informació, s’estableixen rutines, comportaments comuns en la persona. Si en algun moment es detecta qualsevol anomalia, s’activaran protocols d’emergència. Un clar exemple d’emergència és la detenció de caigudes. En aquest cas, no només s’adverteix als serveis mèdics, sinó que també a familiars i fins i tot als veïns més propers perquè ofereixin una primera assistència abans que arribi el servei mèdic, ja que per salvar vides cada minut compta.

Paka.cat

L’objectiu del projecte paka.cat és aconseguir una alimentació sense plàstics a través d’un servei d’envasos reutilitzables, pràctic i senzill d’utilitzar, per als veïns i les veïnes dels mercats de barri de la ciutat.

Es vol posar a la disposició de la ciutadania envasos higienitzats per comprar en el moment que els hi sigui còmode i retornar-los quan els sigui favorable. El seu objectiu és crear un servei, amb l’ajuda de la tecnologia, que ajudi tots els col·lectius de la ciutat a canviar els seus hàbits de consum per a una vida més sana i respectuosa amb el medi ambient i la biosfera.

També té l’objectiu d’ajudar competitivament els petits comerciants dels barris perquè puguin seguir endavant, enfortir el comerç de proximitat, millorar l’alimentació i potenciar una xarxa de sostenibilitat local.

Ir a descargar

No et pots perdre el següent article, on explicarem la resta de projectes finalistes del Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal.