Articles guardats
Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Fundació Social

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és una meta col·lectiva, impulsada pel Pacte Mundial de les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el medi ambient i estendre el benestar a totes les persones. La Fundació Caixa d’Enginyers, com a part del Grup Caixa d’Enginyers, es va comprometre el 2018 a incorporar els ODS en el seu full de ruta i estratègia. Tot seguit, mostrem com hi ha contribuït la Fundació durant el 2021.

ODS 8. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

En línia amb aquest objectiu, promovem polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, a la creació de llocs de treball decents, a l’emprenedoria, a la creativitat i a la innovació, i fomentem la formalització i el creixement de les microempreses i les pimes, fins i tot mitjançant l’accés a serveis financers.

Hem aconseguit que 229 empreses emergents (startups) i emprenedors hagin  participat en els dos premis que la Fundació desenvolupa per al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Fins a 2030, tenim l’objectiu d’aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat en la remuneració per treball d’igual valor.

Per això, la Fundació de Caixa d’Enginyers va destinar el 12 % del seu pressupost a aliances amb diferents ONG i fundacions que desenvolupen programes i itineraris formatius per accedir al mercat laboral.

Impulsem programes enfocats a potenciar l’ocupabilitat de col·lectius vulnerables: majors de 45 anys o persones aturades de llarga durada, persones sense llar o sol·licitants d’asil.

A més, volem reduir considerablement la proporció de joves desocupats i que no cursen estudis ni reben capacitació. A través del Premi Idees Innovadores de la Fundació donem l’oportunitat a joves perquè transformin les seves idees de negoci en empreses i creïn llocs de treball.

Així mateix, establim aliances amb universitats i escoles per promoure la capacitació dels joves amb l’objectiu que puguin accedir al mercat laboral.

Per últim, treballem amb diferents ONG per al desenvolupament de programes adreçats a joves en risc d’exclusió social amb l’objectiu de potenciar la seva autoestima i empoderar-los per incorporar-se al mercat laboral.

ODS 9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Promovem una industrialització inclusiva i sostenible pel 2030. A través dels premis per impulsar la creació d’empreses, hem reconegut dues propostes emprenedores d’alt impacte social i mediambiental. Els Premis Idees Innovadores i Emprenedoria posen focus a reconèixer iniciatives que posin en el centre de la seva activitat i model de negoci generar un impacte positiu i desenvolupament sostenible.

També donem suport a la investigació per al desenvolupament de noves tecnologies per captar emissions de CO2.

ODS 13. ACCIÓ PEL CLIMA

Treballem amb el propòsit de millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

La Fundació ha destinat un 21 % de la seva inversió a projectes de sensibilització i protecció del medi ambient, fet que ha representat doblar els compromisos respecte a 2020.

Promovem la generació de coneixement a través d’estudis i monogràfics sobre la implantació dels ODS en la indústria o la mobilitat elèctrica.

Impulsem projectes participatius per involucrar la ciutadania en la recollida d’informació i dades que identifiquin senyals que ens avisen de possibles riscos ambientals.

Establim aliances amb universitats per involucrar els estudiants en el desenvolupament de solucions per mitigar els impactes negatius que generem en els nostres usos i vida quotidiana.

Organitzem formacions amb l’objectiu d’acompanyar i ajudar les pimes a mesurar el seu impacte en el medi ambient i en la transició dels seus models cap a models més sostenibles.

ODS 4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

Lluitem per afavorir l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Hem destinat el 41 % de la inversió social de la Fundació a beques per a estudis universitaris i premis al talent, principalment en la branca de l’enginyeria i la tecnologia.

S’han beneficiat més de 1.300 persones dels programes de beques i formació que promou la Fundació.

Establim acords de col·laboració per al suport a estudiants amb les principals universitats d’Espanya (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Madrid, Universitat Politècnica de València, Universitat de Sevilla, Universitat d’Alacant…) per afavorir la formació dels professionals futurs i actuals.

ODS 5. IGUALTAT DE GÈNERE

Ens centrem a aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes. Per això, la Fundació Caixa d’Enginyers promou les vocacions STEM entre nens i nenes a través de tallers en els quals, el 2021, han participat 1.043 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. A més a més, basa i impulsa la presència de les dones en el món de l’enginyeria a través del projecte “Dona i Enginyeria” en el qual, el 2021, més de 100 estudiants d’Enginyeria han rebut una mentoria.

ODS 10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició.

A través de la Fundació Caixa d’Enginyers, s’estableixen aliances amb organitzacions del tercer sector que treballen per a la inclusió social de col·lectius vulnerables. El 2021, el 21 % de la inversió de la Fundació es va destinar a projectes d’inserció social i laboral de col·lectius vulnerables.

Les aliances amb entitats del tercer sector han permès que més de 350 persones s’hagin beneficiat d’assistència, acompanyament o ajuda social.

ODS 17. ALIANCES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS

Per últim, volem revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, publicoprivada i de la societat civil per contribuir al desenvolupament sostenible i a les finances sostenibles.

A través de la Fundació Caixa d’Enginyers, hem desenvolupat aliances amb organitzacions del tercer sector i de l’educació, que han permès dur a terme més de 68 projectes amb impacte social i mediambiental.

Els projectes i aliances que, durant el 2021, s’han afegit als realitzats anteriorment han permès que el conjunt de l’impacte i valor social generat s’hagi multiplicat per 5,1.