Articles guardats

Social

Els Millennials i la Inversió Socialment Responsable

Fa uns mesos es va publicar un estudi per al World Economic Forum basat en les entrevistes a 5.000 millennials de 18 països diferents. En aquest estudi s’indicava que per a ells, la principal prioritat de qualsevol negoci hauria de ser la millora de la societat.

Millennials

Com podem traduir això al món de l’empresa i de la inversió?

Els millennials busquen impulsar la sostenibilitat en el cor de la proposta de les marques, volen estar convençuts de que els productes i serveis més sostenibles són els que ofereixen un major valor basat en un cost menor, un millor acompliment i una potenciació dels seus valors socials i ambientals.

Donada aquesta situació de partida, hauríem de plantejar-nos cap a on pensem que les noves generacions dirigiran les seves inversions i quins seran els seus drivers.

En un mercat tan poc avesat a temes d’inversió com és l’espanyol, els temes de governança van encara per davant de temes mediambientals o de dimensió social, que en canvi són els que més motiven a Europa. Això però està canviant ràpidament amb l’entrada de nous inversors, amb altres expectatives i exigències: els millennials.

Però, què és el que busquen els millennials realment?

L’entrada d’aquests nous inversors, tal i com comenta Jaime Silos, president de Spainsif, fòrum per a l’impuls de les Inversions Socialment Responsables (ISR) a Espanya, està provocant una major sensibilitat cap a aspectes socials i ambientals.

Aquesta inversió basada en criteris socialment responsables no implica que la rendibilitat purament financera minvi, tal i com ja han comentat en reiterades ocasions Xosé Garrido, gestor de fons d’inversió o Xavier Fàbregas, Director de Caixa Enginyers Gestió.

Gestionar en base a criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern) genera un plus de rendibilitat en les carteres. Però fins i tot en el supòsit que no fos així, el biaix socialment responsable és expressament requerit pels millennials a l’hora de gestionar les seves inversions. Estan disposats a veure minvada parcialment la seva rendibilitat financera directa si aquesta inversió implica la millora de les condicions presents i futures de la societat en la que vivim.

Ja no es tracta de rendibilitzar només les inversions sinó de, a través d’elles, canviar el món a millor. Aquesta és una situació que mai abans s’havia produït. Des d’aquest mateix moment i de manera imparable, aquests biaix diferenciat en la manera de gestionar serà el principal driver a l’hora de prendre decisions en matèria d’inversió.

Mario Guardia, Director de Negoci Majorista & Int.