Articles guardats
Hipoteca a Tipus Variable o Hipoteca a Tipus Fix?

Finances

Hipoteca a Tipus Variable o Hipoteca a Tipus Fix?

Una de les decisions importants a les quals s’enfronta el sol·licitant d’un préstec hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge és l’elecció de la modalitat de tipus interès.

  • Hipoteca a Tipus Variable: el tipus d’interès es fixa a partir d’una referència de mercat (generalment l’EURIBOR) més un diferencial, i es revisa de forma periòdica segons els pactes establerts (generalment anualment). Per això, les quotes poden variar a l’alça o a la baixa en funció de l’evolució de l’índex de referència.
  • Hipoteca a Tipus Fix: el tipus d’interès és fix durant tota la vida del préstec i, per tant, les quotes són estables i no subjectes a variació. Atès que el risc de l’increment del preu dels diners l’assumeix l’entitat financera, els tipus fixos són, inicialment, més alts que els variables i s’estableixen costos de cancel·lació superiors als de les operacions a tipus variables.

Entorn de mercat

El mercat hipotecari espanyol, a diferència d’altres països europeus, ha estat tradicionalment un mercat hipotecari de tipus variables.

El 2010, representaven més del 80% de les noves contractacions perquè l’oferta a tipus fix era a terminis curts, però fruit de la política monetària expansiva que ha portat els tipus d’interès i els seus índexs de referència a mínims històrics, així com d’una ampliació de l’oferta hipotecària a tipus fix en la qual  s’han estès els terminis fins als 30 anys, s’ha revertit aquesta situació i, el 2018, les hipoteques a tipus fix han passat a representar el 40% de les noves contractacions.

Tipus d'interès hipoteca

Font: www.ahe.es. Butlletí estadístic informatiu de l’Associació Hipotecària Espanyola (desembre de 2018).   

Tipus d'interès hipoteca

       Font: www.bde.es. Butlletí Econòmic del Banc d’Espanya (gener de 2017). 

Les claus per a l’elecció

Sense considerar l’evolució dels tipus d’interès, que lògicament seria el factor determinant, però la previsió dels quals per a un termini de 20 a 30 anys no és possible, l’elecció dependrà de les circumstàncies personals del sol·licitant i dels seus ingressos actuals i previstos a curt i mitjà termini.

  • Si els seus ingressos són fixos i estables al llarg del temps i no li permeten assumir increments de quota, o vol conèixer per endavant el cost de l’operació i no exposar-se a variacions en la quota, la seva elecció ha de ser la Hipoteca a Tipus Fix.
  • Si, per contra, els seus ingressos actuals o futurs li permeten suportar increments en les quotes a causa de la variació a l’alça dels tipus de referència, o preveu amortitzacions anticipades del préstec i vol una quota més reduïda durant els primers anys, la seva elecció ha de ser la Hipoteca a Tipus Variable.

En resum, totes les hipoteques són adequades, en funció del perfil de qui la sol·licita. L’assessorament professional de l’equip de Caixa d’Enginyers pot ajudar-te a prendre la millor decisió, i la més adequada al teu perfil. Pots informar-te de les hipoteques de Caixa d’Enginyers aquí.