Articles guardats
Com canviar hàbits per millorar els teus estalvis

Finances

Com canviar hàbits per millorar els teus estalvis

Seguint el fil iniciat en la publicació Construint un pla d’inversió, posem a disposició de tots vostès una sèrie de publicacions en què volem ajudar-los a crear una metodologia que els permeti cobrir amb èxit les seves metes financeres i així millorar els teus estalvis.

Aquesta publicació presenta una metodologia que ens ajudi a obtenir la informació necessària per entendre com ens comportem financerament i com l’impacte dels nostres hàbits condiciona la nostra capacitat d’estalvi a llarg termini. Esperem que article desperti la seva curiositat i que també facin aquest exercici.

Conegui el seu comportament financer

Observar el nostre comportament financer és la tasca més rellevant de tot procés de planificació financera. Del resultat que obtinguem d’aquest estudi, se n’extreuen les conclusions necessàries per determinar quina és la capacitat real per millorar els teus estalvis que tenim i, sempre que sigui possible, quins hàbits podem modificar per millorar-la.

Per poder dur a terme aquest procés cal seguir les pautes següents:

 1.- Estudiar la nostra estructura de despeses

Diverses són les informacions necessàries per poder complir aquest primer pas. Aquestes en són les més rellevants:

 • Obtenir la informació del nostre comportament financer durant un període mensual (de quina manera gastem els nostres ingressos).
 • Posar atenció en aquelles despeses que, encara que no es produeixin de forma mensual, poden tenir un impacte en la nostra economia, com, per exemple, les vacances. En aquests casos, se n’ha de quantificar el cost i periodificar-lo mensualment.
 • Valorar l’estabilitat dels ingressos familiars. És important anticipar-se a possibles reduccions dels ingressos.
 • Pensar sobre els canvis que poden sorgir en l’estructura familiar. De vegades, el naixement d’un fill o la necessitat de cures d’un familiar són elements que poden incrementar la nostra despesa familiar.

 2.- Assegurar-nos que tenim tota la informació necessària

No serà possible fer aquest exercici si no som capaços d’obtenir tota la informació. Si aquesta és incompleta, les nostres conclusions no podran ser encertades. Cal obtenir un registre de les nostres despeses mensuals en la seva totalitat, sense obviar les partides que aparentment puguin semblar menys rellevants (la suma de petites coses és molt rellevant).

Per a això, és necessari:

 • Guardar tots els rebuts de les compres efectuades en efectiu.
 • Recopilar els extractes de les nostres targetes bancàries.
 • Obtenir una còpia dels rebuts de subministraments, préstecs i altres obligacions de pagament domiciliades en compte.

La tasca més complicada és, sens dubte, la relacionada amb l’obtenció dels justificants dels pagaments efectuats en efectiu. La utilització de targetes de dèbit o crèdit com a mitjà de pagament ens ajuden en aquesta tasca.

Trucos para ahorrar

 3.- Ordenar les partides de despeses en conceptes homogenis

Una vegada obtingui tota la informació, l’ha d’agrupar en partides de despeses homogènies. Per exemple, en categories com les següents:

 • Despeses de la llar
 • Menjar
 • Transport
 • Lleure
 • D’altres

4.- Obtenció de conclusions

Segurament, molts de nosaltres, i m’hi incloc, ens sorprendrem de la quantitat de diners que destinem a aquelles despeses que considerem menors. Per exemple, si cada matí prenem un cafè amb llet i una pasta a l’hora de l’esmorzar, això té un cost aproximat de 2,5 € diaris, fet que representa una despesa de 50 € al mes o, el que és el mateix, de 600 € l’any. Faci el càlcul si és vostè fumador… 800 € o 1.000 € anuals?

Proposem un exemple pràctic

Pensem en una família composta per un matrimoni i una filla. Els pares són mestres i ingressen mensualment 1.500 € cadascun, cobren 14 pagues i gaudeixen d’estabilitat laboral. La seva filla té 8 anys i és una bona estudiant, per la qual cosa els seus pares esperen que pugui realitzar els seus estudis universitaris al Regne Unit. Per a això han previst un cost total de 20.000 €. El matrimoni està pagant una hipoteca la quota mensual de la qual és de 700 € i fins ara ha pogut estalviar 10.000 €, els quals estan dipositats en un compte corrent. Té contractades una assegurança de llar amb un cost anual de 300 €* i una de salut amb una quota mensual de 62 €* per adult i de 40 €* per la cobertura de la menor. Després d’haver fet l’estudi del seu comportament mensual, n’obtenim els resultats següents:

Trucos para ahorrar(*Cost mensual de totes les primes d’assegurança)

Mejorar tus ahorros

D’aquest estudi es conclou que la renda disponible per a l’estalvi d’aquesta família és de 36 € mensuals. Encara que algunes partides de despeses no podran variar fàcilment, s’estima que d’altres es poden modificar per tal que aquesta família assoleixi el seu objectiu d’estalvi d’estudis.

Suposem que el matrimoni es compromet a reduir les seves despeses menors fins a, diguem, 300 € mensuals. Això li permetrà augmentar el seu estalvi en 50 € al mes i situar la seva capacitat d’estalvi mensual en 86 €. Per assolir aquest objectiu, el matrimoni ha contractat una targeta de crèdit per a cada un que limita la despesa mensual a 150 €. D’aquesta manera, a més d’ajudar en el seu control de despeses, s’alliberen del cost del producte.

Com es mostra en la gràfica següent, l’estalvi generat amb 36 € mensuals (línia vermella) no permetrà al matrimoni arribar a acumular els 20.000 euros (línia verda) necessaris perquè la seva filla pugui estudiar a l’estranger, mentre que si modifica lleugerament les seves despeses menors (línia blava) i és constant en el seu compromís d’estalvi, podrà aconseguir el seu objectiu en 10 anys.

Mejorar tus ahorros

Hem vist de forma pràctica com hem de calcular la nostra capacitat per millorar els estalvis mensuals, al mateix temps que observem que petits canvis en el nostre comportament i l’ajuda de mitjans de pagament poden tenir un impacte molt positiu en la consecució de les nostres metes financeres.