Articles guardats
Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Per què és tan important?

Actualitat Social

Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Per què és tan important?

Avui, 22 de maig, és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica o Biodiversitat. Per això, en aquest article exposem i defensem la seva importància com a factor clau per garantir el futur del planeta.

Què és la biodiversitat o diversitat biològica?

La biodiversitat és la riquesa biològica que hi ha en el nostre planeta a causa de la gran varietat d’espècies que existeixen.

El terme reflecteix la quantitat, la varietat i la variabilitat dels organismes vius. D’aquesta forma, inclou la diversitat dins de les espècies, entre espècies i entre ecosistemes. El concepte també abasta la manera en què aquesta diversitat canvia d’un lloc a un altre i amb el pas del temps.

És a dir, s’entén per biodiversitat l’àmplia varietat de plantes, animals i microorganismes existents, incloent-hi també les diferències genètiques dins de cada espècie, així com la varietat d’ecosistemes que tenen múltiples interaccions entre els seus membres i el seu entorn.

“La biodiversitat sosté la vida a la Terra”

Organització Mundial de la Salut

Beneficis de tenir una biodiversitat rica
  1. La biodiversitat ens proveeix d’aliments, medicaments, matèries primeres/recursos i energia per tal d’assegurar la supervivència d’humans, animals i plantes.
  2. Ens garanteix serveis dels quals no podríem prescindir: regulació de la qualitat de l’aire i del clima; la purificació de les aigües; el control de l’erosió i dels desastres naturals; i la pol·linització, entre d’altres.

En definitiva, els recursos biològics són els pilars que sustenten les civilitzacions. Més del 80 % de la dieta humana està composta per plantes i el 80 % de les persones que viuen en les zones rurals dels països en desenvolupament depenen de medicaments tradicionals basats en plantes. D’altra banda, els peixos proporcionen el 20 % de les proteïnes animals a uns 3.000 milions de persones. Això ens mostra que com més rica és la biodiversitat, més possibilitats de supervivència tenim tots els que vivim en el planeta.

D’aquesta forma, la pèrdua de biodiversitat té efectes negatius sobre diversos aspectes del benestar humà, com la seguretat alimentària, la vulnerabilitat davant de desastres naturals, la seguretat energètica i l’accés a l’aigua neta i a les matèries primeres. També afecta la salut de l’home si els serveis dels ecosistemes ja no arriben a satisfer les necessitats socials.

La pèrdua de la biodiversitat: un perill real

En l’actualitat, tots els ecosistemes de la Terra han experimentat una transformació radical. De fet, el nombre d’espècies disminueix a un ritme accelerat a causa de l’activitat humana, un indicador que ens mostra que la biodiversitat està en perill.

Encara que l’extinció d’espècies forma part del curs natural de la història de la Terra, no hi ha dubte que l’activitat de l’home ha accelerat el ritme d’extinció almenys cent vegades respecte al ritme natural.

La pèrdua d’aquesta biodiversitat es deu principalment a factors com els canvis en l’ús del sòl, les espècies invasores, la contaminació, la sobreexplotació i el canvi climàtic.

A més, encara que els canvis en la biodiversitat estan vinculats de forma més evident a generadors de canvi directes com la pèrdua d’hàbitat, també estan relacionats amb generadors indirectes com l’evolució de la població humana, l’activitat econòmica, la tecnologia i els factors sociopolítics i culturals. En els sistemes marins, per exemple, la pesca i, especialment, la sobrepesca han estat els principals factors desencadenants de la pèrdua de biodiversitat.