Articles guardats
El valor afegit del Servei de Gestió Discrecional de Carteres

Finances Mercats

El valor afegit del Servei de Gestió Discrecional de Carteres

Considerant la complexitat dels mercats financers en aquests primers trimestres de 2020 degut a les conseqüències de la Covid-19, des de Caixa d’Enginyers hem preparat una anàlisi comparativa amb l’objectiu d’estimar el valor afegit del Servei de Gestió Discrecional de Carteres.

Aquesta anàlisi, atesa la falta d’estadístiques públiques dels serveis de gestió de carteres, té limitacions i dificultats, ja que, com explicarem tot seguit, es tracta d’una comparativa de binomis rendibilitat/risc de dues categories d’inversió diferents. D’una banda, una selecció d’un gran nombre de fons d’inversió; i, de l’altra, les carteres gestionades en els serveis de gestió discrecional de fons del Grup Caixa d’Enginyers: SGDC Insígnia i SGDC 70/30.

Hem seleccionat tres àmplies categories de fons d’inversió amb diferent perfil de risc registrades a la base de dades de categories d’inversió de Morningstar. Per a cada categoria hem calculat la seva mitjana de la volatilitat anual amb l’objectiu d’analitzar si cada una de les categories té el seu homòleg en els tres perfils de risc de les carteres gestionades en els nostres serveis de SGDC.

Davant la dificultat de realitzar un  estudi net de comissions, l’aàlisi comparatiu es realitzar sense tenir en compte comissions com la de custòdia dels fons d’inversió o la de gestió i d’èxit dels serveis de gestió discrecional. En cada cas particular, la comparativa de rendibilitat hauria d’adequar-se a l’horitzó temporal de cada inversor i hauria d’incloure una estimació dels costos i comissions totals de les diferents inversions.

Categoria Cautious Allocation 

(volatilitat 7,17 %)

Un total de 470 fons mixtos de la categoria Cautious Allocation de Morningstar, que són comparables per nivells de volatilitat amb els dos perfils de SGDC Moderats.
 Categoria Moderate Allocation

(volatilitat 11,51 %)

Un total de 412 fons mixtos de la categoria Moderate Allocation de Morningstar, que són comparables per nivells de volatilitat amb els dos perfils de SGDC Arriscats.
Categoria Aggressive Allocation

(volatilitat 17,27 %)

Un total de 199 fons de la categoria Aggressive Allocation de Morningstar, que són comparables per nivells de volatilitat amb el perfil de SGDC Molt Arriscat.

Els resultats: El valor afegit del Servei de Gestió Discrecional de Carteres

Resultat Carteres Moderades – Rendibilitat dels últims 12 mesos

cartera moderada

Ambdues carteres gestionades amb perfil Moderat superen àmpliament la mitjana de la rendibilitat dels 470 fons en la categoria, per la qual cosa assumeixen un nivell de risc similar. Ordenant les inversions per la seva rendibilitat dels últims 12 mesos, ambdues carteres estarien en les posicions altes del rànquing, concretament en el percentil 6 % i 21 %.

Resultat Carteres Arriscades – Rendibilitat dels últims 12 mesos

cartera arriscada

Què observem en la comparativa per al perfil Arriscat? Les dues carteres amb una rendibilitat sobre 12 mesos superior a la mitjana de la categoria de 412 fons, tot i que la Cartera 1 de forma més destacada que la Cartera 2. Expressat en percentil del rang de rendibilitats, les carteres gestionades se situen en el 10% i 39 %, respectivament.

Resultat Cartera Molt Arriscada – Rendibilitat dels últims 12 mesos

cartera molt arriscada

 

El resultat de la rendibilitat mitjana de la categoria a 12 mesos se situa en ‑6,11 %. La rendibilitat de la cartera se situa 576 punts bàsics per sobre de la mitjana de la categoria, i acumula una lleugera correcció del 0,35 %. Respecte a la posició de la cartera enfront de la categoria, aquesta se situa en el percentil 11, la qual cosa significa que només l’11 % dels fons de la categoria ha tingut un millor comportament.

La gestió en un entorn econòmic-financer complex

La gestió de les carteres s’ha realitzat en un entorn complex. La pandèmia del coronavirus i les mesures de contenció necessàries aplicades estan tenint un impacte sever sobre l’activitat econòmica a escala mundial. En paral·lel, l’increment de la incertesa empresarial, econòmica i financera generada per la COVID‑19 ha produït un fort deteriorament de la confiança dels inversors internacionals, la qual cosa ha causat importants caigudes en els preus dels diferents actius financers. La correcció dels mercats borsaris entre meitat de febrer i meitat de març ha estat la més ràpida i vertical de la història recent, i ha provocat correccions de més del 40 % en diversos índexs de borsa.

No obstant, des de finals de març, s’ha vist una recuperació de tots els actius financers gràcies a un inici de reducció del nombre de contagis en diversos països europeus, a les diferents mesures ultraexpansives dels bancs centrals i també a les actuacions, en alguns casos molt contundents, de diferents governs adreçades a oferir avals públics, mesures de subvenció de l’atur temporal, finançament a pimes i nous plans d’injecció fiscal.

Malgrat la recuperació recent dels diferents mercats financers, la incertesa econòmica i financera continua sent molt elevada.

Són moltes les qüestions que han de ser analitzades i que tindran un impacte en l’evolució del comportament dels actius financers a mitjà termini

Impacte de la pandèmia en la gestió d’inversions

La pròpia activitat de gestió de les carteres d’inversions també s’ha vist afectada. Per què?

carteres d'inversions

Aquest increment de la volatilitat en general, i d’algunes tipologies d’actius en particular, mostra la importància d’una gestió adequada del pressupost de risc, de les metodologies de diversificació i de l’optimització de les carteres.

Conclusions

Ens trobem un entorn financer molt complex, on una alteració veloç de l’entorn macroeconòmic s’ha vist reflectida en el comportament dispar entre les diferents categories d’actius. En els entorns complicats és quan es posa de manifest l’habilitat de les carteres per a seleccionar aquells fons i aquells actius amb el millor comportament esperat.

Hem observat que totes les carteres, amb diferents graus d’èxit, ofereixen un diferencial positiu de rendibilitat i se situen en els percentils més alts del rànquing teòric.