Articles guardats
Entrevista: Federació Catalana de Voluntariat Social

Economia sostenible Entrevistes

Entrevista: Federació Catalana de Voluntariat Social

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social, i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible i socials, ens trobem en aquesta ocasió amb la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

La FCVS és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. Es tracte d’una xarxa d’entitats -actualment compta amb més de 300- sense ànim de lucre fundada el 1989, que treballa per al foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social.

 1. Com us definiu i quins són els valors que fomenteu?

El voluntariat i les entitats són una presència viva i real en tot el territori de Catalunya. Des de fa 30 anys, la FCVS és un baròmetre de la capacitat associativa local. Avui ja som prop de 340 entitats.

La intervenció del voluntariat no només atén múltiples situacions d’emergència o de vulnerabilitat social, sinó que permet obrir camí cap a la transformació social. Fent voluntariat, no només es modifica la implicació dels habitants d’un país, sinó que es transforma la pròpia mirada cap el territori.

La FCVS som una entitat de 2n nivell, preparada per al treball en xarxa, per atendre la diversitat de mides, àmbits i modes d’actuar de les entitats i per acordar, alhora,  els mínims de coordinació conjunta amb elles.

Col·laborem alhora amb les diferents administracions competents per a generar els recursos i activar el potencial del territori:

 • Capacitant persones a donar resposta a la pluralitat associativa i a les necessitats diverses del territori.
 • Generant espais de coneixement compartit que permetin afavorir processos de coordinació.
 • Creant el clima que permet compartir espais, eines informàtiques, persones assalariades i voluntàries.

En definitiva, coordinant xarxes locals, multiplicant els recursos i la capacitat de resposta: és al territori on es produeix la necessitat, però també on es troben les solucions. Sabem que vertebrant el sector, creixeran les respostes.

Eulàlia Mas Conde

 1. Quins són els reptes de l’economia social?

Un dels reptes de l’economia social és assumir i estendre el missatge que el voluntariat és un dret de la ciutadania que vol participar en la transformació social a través de la tasca de les entitats que intervenen en l’esfera del bé comú. Per nosaltres, aquest és prioritari, i no del tot estès encara entre els companys de l’ES.

D’altres reptes en relació a la gestió i la direcció dels organismes que en fan part, tenen a veure amb anar integrant progressivament criteris i indicadors de:

 • democràcia real
 • sostenibilitat ambiental
 • equitat
 • qualitat, transparència i comunicació
 • formació
 • bon govern
 • tractament d’igualtat
 • consum responsable
 • cooperació
 • participació i treball comunitari

I d’altres aspectes que apoderen la xarxa, enfocant cap a un objectiu compartit amb el tercer sector configurat a l’entorn del ‘sense afany de lucre’.

 1. Quins projectes porta a terme una iniciativa com la vostra per fomentar la sostenibilitat?

 L’òrgan de govern de la FCVS és l’Assemblea sobirana. D’ella n’emana el mandat delegat al Consell Directiu. El Consell Directiu, en coherència amb el mandat de l’Assemblea, exerceix les seves funcions donant acompliment als objectius del Pla de govern, buscant:

 • Agilització i optimització de l’engranatge de govern. Més eficàcia.
 • Coherència de conjunt. Ajust de rols i funcions.
 • Participació activa i responsable dels representants.
 • Enfocament intensiu a les funcions estratègiques encomanades.

El Consell Directiu té en marxa, entre d’altres, l’EQUIP DE SOSTENIBILITAT, convocat per Presidència, i amb les següents  funcions:

 • Consulta i presa de decisions sobre assumptes que configuren el mode de treballar de la FCVS, les apostes i les estratègies.
 • Adopció de l’objectiu ‘sostenibilitat’ en un sentit complert de la paraula (ambiental, social, estratègic)
 • Seguiment situació econòmica
 • Seguiment règim laboral i de RRHH
 • Seguiment del pressupost anual
 • Seguiment desplegament de programes
 • Seguiment voluntariat de la FCVS

A banda, des de l’operativa de la casa, s’han anat configurant un seguit de programes en marxa, dins l’Àrea de voluntariat, Economia Social i RS.

 1. Què considera que aporten les cooperatives a la societat?

La cooperativa és una figura jurídica que intervé en el mercat i en l’espai públic, la qual, més enllà de si és d’iniciativa social o no ho és, reclama i exigeix un nivell elevat d’autoconeixement i de responsabilitat personal i grupal a la persona i l’equip que se’n fa soci i hi treballa.

En aquest sentit, les cooperatives aporten entrenament de pràctica participativa i de democràcia real a la societat. 

 1. Quin creu que és el futur de l’economia social i cap on van les cooperatives?

L’economia social té una arrel en el passat, en ple segle XIX, però apunta cap al futur, on podrà adaptar-s’hi bé i aportar valor a la malmesa salut del nostre sistema capitalista. Però amb una condició: ha de saber jugar les seves cartes amb flexibilitat i sentit comú. En efecte, l’economia social necessita de persones que l’ajudin a pensar-se des de la transversalitat de moltes fonts i orígens, i no des del cooperativisme en exclusiva.

 

 EULÀLIA MAS CONDE

Directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social