Articles guardats
Variables ASG: Rotació d’empleats

Glossari

Variables ASG: Rotació d’empleats

La ràtio o índex de rotació d’empleats és un dels indicadors de tipus social que relaciona el nombre d’empleats que abandonen una empresa respecte als empleats que s’hi mantenen durant un període de temps concret, habitualment prenent un cicle de 12 mesos.

VARIABLES ASG: ROTACIÓ D’EMPLEATS

Aquest índex es pot calcular de diferents maneres i, a més, permet adequar-se a diferents paràmetres.

Així, es pot parlar d’índex de rotació no desitjada, índex de rotació voluntària versus involuntària, índex de rotació evitable versus inevitable, etc.

En general, com més rotació, menys capacitat de retenir i atreure talent, fet que implica una feble estratègia de Recursos Humans que a llarg termini pot suposar un hàndicap negatiu enfront dels seus competidors.

La ponderació dels factors socials en la presa de decisions varia la seva intensitat en funció de la companyia o sector que estiguem analitzant. Per posar un exemple, les qüestions socials tenen un pes summament rellevant en aquelles companyies altament intensives en capital humà, com pot ser el cas de firmes de consultoria i assessorament.

En aquest sentit, per exemple, una satisfacció elevada dels empleats juntament amb una rotació baixa de la plantilla et permet retenir el talent en l’empresa sense anar constantment al mercat de treball, cosa que, d’una banda, millora la percepció del client i, de l’altra, redueix els costos de formació i aprenentatge, fets que redunden positivament en les finances futures de la companyia.