Articles guardats
Variables clau ASG: independència del Consell d’Administració

Glossari

Variables clau ASG: independència del Consell d’Administració

La ràtio de consellers independents en el Consell d’Administració és un indicador de govern corporatiu (variable G dins d’ASG) que relaciona el nombre de consellers independents presents en l’esmentat òrgan de govern respecte al seu total de membres.

En termes generals, s’entén que com més gran sigui aquesta ràtio, millor serà a priori la qualitat de la presa de decisions estratègiques de les companyies en estar menys esbiaixades per qüestions internes i per aportar un punt de vista imparcial.

Hi ha dubtes sobre quin és el nombre de consellers independents ideal dins d’un Consell d’Administració. Les recomanacions es basen en el fet que la majoria dels seients del Consell siguin externs, no executius, especialment en aquelles companyies participades majoritàriament per una persona o grup familiar, de manera que la seva representació en les votacions es vegi reduïda i no tingui majoria o potestat per decidir de forma unànime, i representin de forma més unànime tot el capital (accionistes).

Idealment, els consellers independents han de prestar el seu servei oferint una qualificació professional alta, encara que no necessàriament del mateix ram o indústria de l’activitat ordinària de l’empresa, ja que està comprovat que un pluralisme més gran dins de la seva estructura dona millors resultats en la creació de valor per a totes les parts implicades.