Articles guardats
Variables clau ASG: Intensitat en l’ús de l’aigua i petjada hídrica

Actualitat Economia sostenible Glossari

Variables clau ASG: Intensitat en l’ús de l’aigua i petjada hídrica

La intensitat en l’ús de l’aigua, o comunament coneguda com a petjada hídrica (PH), és un indicador mediambiental (variable A dins d’ASG) que mesura el consum d’aigua dolça necessari per produir un bé o servei i que té per objectiu oferir transparència sobre la seva intensitat i eficiència en l’ús a través dels diferents processos productius.

Generalment, es calcula en funció de la intensitat segons l’activitat, és a dir, metres cúbics d’aigua extrets per generar un dòlar d’ingressos.

Normalment, com més litres d’aigua necessiti una empresa per generar un dòlar en vendes, més gran serà la dependència del seu model de negoci envers la disponibilitat d’aigua.

Per tant, com més gran sigui la intensitat d’aigua, més gran serà el risc en cas d’interrupció en el subministrament.

Tenint en compte la idiosincràsia en les operacions productives segons el sector econòmic, hi ha companyies que, per naturalesa, tenen un consum d’aigua superior a d’altres.

Per això, a més d’analitzar el consum d’aigua en termes absoluts (intensitat), també serà capital analitzar el consum relatiu (eficiència) entre els diferents actors d’una mateixa indústria.

Sectors amb més consum d’aigua

Així, entre els sectors que despunten per la seva intensitat en el consum d’aigua, en destaquen alguns com:

  • serveis bàsics
  • companyies químiques
  • mineria
  • agricultura
  • paper

La petjada hídrica és una de les variables ASG més comunes dins de la comunitat inversora atesa la importància cabdal per a la preservació dels recursos limitats del planeta, ja que l’aigua és un bé natural, limitat, escàs i essencial per a la vida a la Terra i part fonamental del desenvolupament sostenible i socioeconòmic.

Recordem que només un 3 % de l’aigua del planeta és aigua dolça, que majoritàriament es troba en els pols geogràfics de la Terra i en els aqüífers subterranis.

Amb les amenaces que ofereix el canvi climàtic i els desequilibris en l’accés al llarg del món, assegurar-ne un ús responsable és absolutament crític per millorar la qualitat de vida al món.