Articles guardats
Consells per a la declaració de la renda de 2021

Actualitat Finances

Consells per a la declaració de la renda de 2021

Més de 20 milions de contribuents tenen una cita des del passat 6 d’abril. Malgrat que portis anys fent-la, la declaració de la renda segueix sent un tràmit pesat per a molts ciutadans. Estàs a punt de fer la declaració de la renda i no saps per on començar? No et preocupis, avui et portem alguns consells perquè puguis tenir-los en compte a l’hora de posar-te amb la teva declaració de la renda de l’exercici 2021, que pots realitzar fins al 30 de juny de 2022.

  1. Revisa bé l’esborrany abans d’enviar-lo a hisenda

Abans d’enviar-lo a hisenda, comprova que totes les teves dades personals, així com la resta de dades incloses en l’esborrany, són correctes. Si hi ha hagut cap canvi a la teva vida durant l’últim any que hi pugui afectar (per exemple, un canvi de domicili o un canvi en l’estat civil), assegura’t que estigui recollit. Si, per exemple, aquest any has tingut un fill o una filla, podràs aprofitar algunes deduccions per naixement.

  1. Prestacions per maternitat i paternitat, i deducció per maternitat

Les prestacions per maternitat i paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de tributar i no s’han d’incloure en la declaració.

Addicionalment, en cas de treballar per compte propi o per compte d’altri, podràs aplicar una deducció per maternitat de 1.200 euros anuals fins que el fill tingui 3 anys. Aquesta deducció podrà incrementar-se fins a 1.000 euros addicionals en cas de pagar despeses de guarderia.

Finalment, la deducció addicional de 1.000 euros és incompatible amb les despeses de guarderia que hagin tingut la consideració de rendiment del treball en espècie exempt.

  1. Comprova si pots aplicar cap deducció relacionada amb l’habitatge habitual

La deducció per adquisició d’habitatge habitual es va suprimir l’1 de gener de 2013, però es va establir un règim transitori de manera que, si vas adquirir l’habitatge habitual abans d’aquesta data i vas tenir dret a aplicar-hi la deducció per inversió en habitatge habitual, podràs continuar aplicant-la sobre les quotes satisfetes (amortització més interessos del préstec hipotecari) en els mateixos termes i condicions, amb el límit de 9.040 euros anuals.

Estàs de lloguer? Si el teu contracte de lloguer és anterior a l’1 de gener de 2015 i vas tenir dret a aplicar-hi la deducció per lloguer de l’habitatge abans d’aquesta data, podràs continuar aplicant la deducció del 10,05 % sobre les quantitats satisfetes pel lloguer, sempre que la teva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals tant en tributació individual com en tributació conjunta. A més, hauràs de revisar si la teva comunitat autònoma preveu deduccions addicionals per lloguer de l’habitatge habitual.

  1. Tens un pla de pensió?

Estàs aportant diners als sistemes de previsió social? Les aportacions a plans de pensions o plans de previsió assegurats donen dret a reduir la base imposable general. Recorda que, des de l’1 de gener de 2021, el límit d’aportació va baixar a 2.000 euros anuals per a plans individuals i, addicionalment, es va establir el límit d’aportació de 8.000 euros anuals per contribucions empresarials. Per tant, la reducció aplicable serà la més baixa entre l’aportació realitzada i el 30 % dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

A més, també a partir de 2021, la reducció per aportacions al pla de pensions del cònjuge es va limitar a un màxim de 1.000 euros anuals, sempre que aquest no obtingui rendes del treball i/o d’activitats econòmiques superiors a 8.000 euros anuals.

Finalment, la reducció aplicable per aportacions a plans de pensions o plans de previsió assegurats acollits al règim especial de discapacitats es manté en 10.000 euros anuals per a familiars i en 24.250 euros anuals en cas d’aportacions realitzades pel partícip discapacitat, amb el límit conjunt de 24.250 euros anuals.

Has percebut prestacions de sistemes de previsió social? Les prestacions de plans de pensions o plans de previsió assegurats tributen com a rendiments del treball en la base imposable general. Cal revisar si tens aportacions realitzades abans de l’1 de gener de 2017, ja que, si és així, el termini per poder gaudir de la reducció del 40 %, en cas de rescatar en forma de capital i en un mateix i únic exercici, està comprès entre l’any en el qual ocorre la contingència i els dos següents. Així mateix, l’hereu també podrà aplicar aquesta reducció, encara que el partícip ja l’hagués aplicada amb anterioritat per una altra contingència, sempre que es compleixin la resta de requisits.

Finalment, les prestacions percebudes per persones amb discapacitat, derivades de plans de pensions o plans de previsió assegurats acollits al règim especial de discapacitats, tenen la consideració de rendiments del treball exempts, sempre que es rescatin en forma de renda i fins a un import màxim anual de tres vegades l’indicador públic de renda de efectes múltiples (IPREM anual el 2021 = 7.908,60 euros).

  1. Transmissió d’elements patrimonials per a persones majors de 65 anys

Si tens més de 65 anys i has obtingut un guany patrimonial derivat de la venda d’accions, fons d’inversions, immobles que no siguin l’habitatge habitual, etc., aquest pot quedar exempt, sempre que, en el termini de 6 mesos després de la venda, hagis reinvertit l’import obtingut (deduïdes les despeses associades a la venda) en una renda vitalícia, amb el límit de 240.000 euros.

D’altra banda, si tens més de 65 anys i has transmès l’habitatge habitual, generant-ne un guany patrimonial, aquest està exempt de tributació sense necessitat de reinversió.

  1. Subvencions i indemnitzacions

És important recordar que les subvencions, com ara les del Pla Renove, o les indemnitzacions són guanys patrimonials que s’han d’incloure en la base imposable general de la declaració de la renda.

  1. Compensacions de saldos negatius o pèrdues patrimonials

Les pèrdues patrimonials derivades de la venda d’accions, fons d’inversió, etc., es poden compensar amb guanys patrimonials i, en cas d’haver-hi encara pèrdues, amb el 25 % dels rendiments del capital mobiliari. En cas de saldos positius insuficients, es podran compensar durant els propers 4 anys seguint el mateix criteri. Passa el mateix amb els rendiments del capital mobiliari negatius, que es podran compensar amb rendiments del capital mobiliari positius i, en cas d’haver-hi encara rendiments negatius, es poden compensar amb el 25 % dels guanys patrimonials. En cas de guanys patrimonials insuficients, els rendiments del capital mobiliari negatius es podran compensar durant els propers 4 anys seguint el mateix criteri.

  1. Donacions

En cas d’haver fet donacions a entitats sense ànim de lucre, com, per exemple, fundacions i associacions acollides al règim del mecenatge, ONG, etc., podràs aplicar una deducció del 80 % en els primers 150 euros, i del 35 % sobre l’excés. En cas que en els dos últims anys hagis realitzat donatius a una mateixa entitat per import igual o superior respecte a l’any anterior, la deducció del 35 % passa a ser del 40 %.

  1. Revisa les deduccions disponibles en la teva comunitat

Comprova el catàleg de deduccions estatals i autonòmiques per veure si en tens dret a cap. Entre aquestes es troben les relacionades amb la maternitat, família nombrosa, viure de lloguer, comprar-te una casa, haver realitzat millores d’eficiència energètica a l’habitatge, haver fet donatius…

Si tens una declaració de la renda molt complexa, Caixa d’Enginyers et recomana que vagis a un professional. Perquè et pugui ajudar amb la seva gestió, ja que moltes vegades l’esborrany pot ser complex i no sempre inclou totes les dades necessàries. Tenir l’ajuda necessària et pot evitar una penalització a posteriori.

Per acabar, com t’hem recordat al principi, abans d’enviar l’esborrany comprova, una a una, que totes les teves dades són correctes. Així t’estalviaràs una rectificació de la declaració més endavant i molts tràmits.

Si t’han agradat aquests consells, no t’oblidis de compartir-los!