Articles guardats
Errors comuns en la declaració de la renda i com evitar-los

Actualitat Finances General

Errors comuns en la declaració de la renda i com evitar-los

La presentació de la declaració de la renda del 2022 a Espanya pot ser una tasca complexa i confusa per a molts contribuents. Sovint, la manca de comprensió dels requisits fiscals i els errors comuns poden comportar problemes en la presentació de la declaració de la renda, com ara sancions o multes. En aquest article t’oferim un petit resum dels errors més comuns en la declaració de la renda i com podem evitar-los.

  • No revisar les dades fiscals emplenades per Hisenda

Un dels errors més comuns que cometen els contribuents és no revisar amb cura les dades fiscals emplenades per Hisenda. L’esborrany de la declaració de la renda inclou informació emplenada per l’Agència Tributària, però aquesta informació pot no ser precisa o completa. És important revisar amb cura les dades fiscals emplenades per Hisenda i corregir-les si és necessari.

 

  • No incloure totes les fonts d’ingressos

Un altre error comú és no incloure totes les fonts d’ingressos. Els contribuents han de declarar tots els seus ingressos, inclosos els ingressos per subvencions i indemnitzacions, per la realització d’activitats econòmiques o pel lloguer d’un immoble, així com pels guanys o pèrdues obtinguts per la venda de béns i serveis, o els ingressos obtinguts a l’estranger. El fet de no declarar totes les fonts d’ingressos pot comportar sancions i multes.

Si tens una segona residència, tant si està llogada com si no ho està, recorda que també l’has d’incloure en la declaració de la renda.

 

  • Oblidar deduccions fiscals

Els contribuents també poden oblidar incloure les deduccions fiscals a les quals tenen dret. Hi ha una sèrie de deduccions fiscals estatals, com ara les deduccions per inversions en l’habitatge, per donacions a organitzacions benèfiques o per la realització d’obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, així com deduccions fiscals autonòmiques segons la residència fiscal del contribuent. És important revisar detalladament les deduccions fiscals disponibles i incloure-les en la declaració de la renda.

 

  • Oblidar la reducció per aportacions a plans de pensions

Si has fet aportacions a un pla de pensions o pla de previsió assegurat, recorda aplicar la reducció en la base imposable de l’impost, la qual està limitada a la quantitat més baixa entre l’aportació realitzada i el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques rebuts durant l’exercici.

A més, si el teu cònjuge no ha obtingut rendiments del treball o activitats econòmiques per un import igual o superior a 8.000 euros, i has fet aportacions al seu pla de pensions o pla de previsió assegurat per un import igual o inferior a 1.000 euros, també pots aplicar la reducció en la base imposable de l’impost.

 

  • Majors de 65 anys

En cas de tenir més de 65 anys i haver venut el teu habitatge habitual, el guany patrimonial obtingut queda exempt de tributació. A més, si has venut elements patrimonials (accions, fons d’inversió, segones residències, etc.) i n’has obtingut un guany patrimonial, aquest pot quedar exempt si en el termini de sis mesos reinverteixes l’import de la venda en la constitució d’una renda vitalícia, amb el límit de 240.000 euros.

 

  • No declarar els canvis de residència

Els contribuents que canvien de residència han de declarar aquest canvi en la declaració de la renda. La residència fiscal té un impacte significatiu en la càrrega fiscal dels contribuents, i no declarar un canvi de residència pot comportar problemes amb l’Agència Tributària.

 

  • No guardar els justificants de les deduccions fiscals

Finalment, un altre error comú és no guardar els justificants de les deduccions fiscals. Els contribuents han de guardar els justificants de totes les deduccions fiscals que apliquen en la seva declaració de la renda. La manca de justificants pot comportar problemes en cas d’una inspecció fiscal.

 

La presentació de la declaració de la renda a Espanya pot ser complicada, però des de Caixa d’Enginyers esperem que després d’aquestes indicacions puguis evitar alguns d’aquests errors per poder presentar una declaració precisa i evitar així problemes en el futur.