Articles guardats
Contingències comunes de la nòmina: tot el que has de saber

Actualitat Empreses Finances

Contingències comunes de la nòmina: tot el que has de saber

Al nostre país, els treballadors i les seves empreses han de cotitzar obligatòriament a la Seguretat Social per contribuir, així, al manteniment del sistema públic estatal. En cotitzar a la SS, els treballadors s’acullen a una sèrie de drets: rebre assistència sanitària i prestacions econòmiques en cas de necessitat, com, per exemple, en situació de desocupació, incapacitat temporal o jubilació. Amb aquest tipus de contingències contribuïm a crear un equilibri financer que beneficia ocupadors i empleats. 

Aquestes cotitzacions es veuen reflectides mensualment en la nòmina sota diferents conceptes. En aquest article parlarem sobre la part central d’aquestes cotitzacions, conegudes com a contingències comunes. Segur que has escoltat i vist aquest terme en la teva nòmina moltes vegades, però saps realment què significa? T’ho expliquem. 

Què són les contingències comunes?  

Les contingències són la part del salari del treballador destinada a la Seguretat Social. Hi ha diferents tipus de contingències i es calculen aplicant diferents percentatges a la base de cotització del treballador. Entre aquests percentatges trobem les contingències comunes.  

Les contingències comunes són alteracions o malalties vinculades a la salut del treballador l’origen de les quals no s’emmarca ni dins de la classificació de malaltia professional ni de la d’accident laboral. Són una sèrie de situacions que ens poden passar i que estan cobertes amb prestacions econòmiques, de manera que estem protegits quan les patim. Aquest tipus de contingències són obligatòries per a tots els treballadors, ja siguin assalariats o autònoms. Exemples d’aquesta mena de situacions serien, per exemple, baixes per accident o malaltia, o baixes per maternitat o paternitat, i fins i tot per jubilació.  

Aquestes contingències poden arribar a confondre’s amb les contingències professionals, que, malgrat tenir finalitats similars, cobreixen un tipus d’aspecte diferent. Les contingències professionals són aquelles que tenen lloc quan es produeix una malaltia o un accident relacionats amb l’activitat laboral. 

Què comprenen les contingències comunes?  

Segons estableix el dret laboral, les contingències comunes han de cobrir l’empleat en situacions en les quals no pot exercir les seves funcions laborals amb normalitat.  

Aquí us deixem la llista completa de totes les situacions que haurien de cobrir les contingències comunes:  

  • Incapacitat temporal: baixa laboral per malaltia comuna o per accident no laboral.  
  • Permís de maternitat i paternitat  
  • Riscos i possibles complicacions durant l’embaràs  
  • Jubilació  
  • Prestacions farmacèutiques  
  • Protecció sanitària  
  • Incapacitat laboral permanent total, incapacitat laboral permanent absoluta i gran invalidesa  
  • Viduïtat, orfandat, pensió i subsidi a favor de familiars 

Com calculo la base de cotització per les contingències  

La base de cotització sobre la qual aplicar el percentatge de les contingències comunes, es calcula sumant tres conceptes: el salari base, els complements salarials i la part de les pagues extraordinàries que correspon a cada mes.  

A Espanya, el 2023, els assalariats han d’aportar el 4,7 % de la seva base de cotització a la Seguretat Social, mentre que la seva empresa contribuirà amb el 23,60 %. En el cas dels treballadors per compte propi (autònoms), la cotització ascendeix al 28,30 % de la seva base de cotització.  

Per tant, la teva base de cotització per contingències comunes s’ha de calcular de la manera següent: Salari base + Complements salarials + Pagues extraordinàries.  

La nostra nòmina pot contenir molta informació que pot generar dubtes. Entendre cada concepte i la seva respectiva contribució és essencial per poder entendre-la i conèixer cada detall. Les contingències comunes són un tipus de contribució bastant desconegut per a gran part de la població, i la seva importància en el nostre benestar laboral és imprescindible.