Articles guardats
Els bons verds, la solució al greenwashing?

Actualitat Economia sostenible

Els bons verds, la solució al greenwashing?

El concepte de greenwashing fa referència a aquelles pràctiques empresarials, generalment en matèria de màrqueting i comunicació, que utilitzen les empreses per informar (o rentar) sobre les seves pràctiques mediambientals quan generalment només són una cortina de fum per millorar la seva reputació.

D’altra banda, els bons verds són les inversions de renda fixa els ingressos dels quals financen projectes ecològics. Poden ser emesos per governs, bancs, municipis o corporacions i poden ser desenvolupats sota qualsevol format de deute.

Informe de l’emissió de bons verds

A partir d’aquí, la Iniciativa de Bons Climàtics (CBI), una organització sense ànim de lucre dedicada a promoure les inversions per una economia baixa en carboni, ha presentat un informe que analitza l’emissió de bons verds i si s’ha destinat a allò que s’havia “promès” i l’impacte tangible que se n’ha obtingut.

D’aquest estudi s’han extret tres conclusions principals:

  • La divulgació de la informació, una vegada els bons verds s’han emès, és molt comuna. De fet, el 77 % dels emissors, que representen el 88 % de la quantitat emesa per valor de mercat, han comunicat informació sobre l’ús dels ingressos.
  • Hi ha pocs indicis de greenwashing entre els emissors de bons verds analitzats per la CBI.
  • La informació sobre l’impacte és cada cop més habitual. Encara que és més complex d’informar que l’ús dels ingressos, amb una àmplia gamma de mètriques es pot mesurar i informar sobre aquest impacte.

A Caixa d’Enginyers creiem que és important seguir treballant tant en l’homogeneïtzació dels processos d’emissió com en la preparació dels informes per a qualsevol de les tres variables ASG (ambiental, social i governança corporativa) per part de les companyies, i també en la unificació de principis i criteris rigorosos per a les empreses que verifiquen aquesta tipologia de deute.

Exposició CdE ODS Impact ISR

 El CdE ODS Impact ISR es tracta d’un fons d’inversió mixt de renda variable que aplica criteris d’inversió socialment responsable centrant-se en companyies que impactin de manera positiva en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al seu compliment.

En aquesta línia, en la cartera de renda fixa prioritzem emissions de deute sostenible, sent al tancament de gener d’ un 43 %, fet que equival a un 17 % de la totalitat del patrimoni del fons.