Articles guardats
Quins són els diferents tipus d’hidrogen?

Actualitat Economia sostenible

Quins són els diferents tipus d’hidrogen?

Molt es parla de la importància de l’hidrogen dins del marc de les inversions del paquet conegut com a Green Deal europeu i el seu paper primordial dins del procés de descarbonització de l’economia. Els experts apunten que l’hidrogen és l’última alternativa viable a gran escala per a la reducció significativa dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i poder assolir la meta dels acords de París sobre el canvi climàtic de 2015.

Els principals tipus d’hidrògens es poden classificar a través de colors:

  • Hidrogen gris. S’obté a través d’un procés mitjançant la conversió d’hidrocarburs en el qual, aplicant vapor al gas, el gas metà reacciona i forma hidrogen. En el procés s’allibera diòxid de carboni (i monòxid de carboni), el qual s’emet a l’atmosfera.
  • Hidrogen blau. S’obté a través d’un procés similar a l’hidrogen gris, però que emmagatzema el diòxid de carboni (i monòxid de carboni), de manera que no s’emet a l’atmosfera.
  • Hidrogen verd. S’obté a través d’un procés conegut com a electròlisi, en el qual bàsicament es descompon l’aigua en molècules d’hidrogen i oxigen utilitzant electricitat generada per energies renovables. No es genera diòxid de carboni i és la tecnologia més neta.

Actualment, s’estima que la mida del mercat d’hidrogen actual assoleix aproximadament els 100.000 milions de dòlars i, encara que la gran majoria es produeix a través de combustibles fòssils (gas natural o petroli i carbó), gràcies a les fortes inversions i als avenços tecnològics s’espera que l’any 2030 el cost de produir hidrogen verd sigui més barat que produir hidrogen gris.

Malgrat ser una tecnologia molt petita en el dia d’avui, els experts apunten a un fort procés de creixement del mercat de l’electròlisi, que, de materialitzar-se, suposaria un canvi en les regles del joc en convertir-se en un pas de gegant en el procés cap a una descarbonització de l’economia.