Articles guardats
Scoring bancari: què és?

Actualitat Finances

Scoring bancari: què és?

Avui dia, és molt comuna la sol·licitud de préstecs o crèdits per poder assumir el cost d’uns certs beneficis o serveis, com bé pot ser la compra d’una casa o l’adquisició d’un cotxe. El procés de sol·licitar-los pot ser complicat, sobretot si no es té una situació financera estable.  

Per aquest motiu, les entitats bancàries, en la majoria dels casos, utilitzen criteris acurats i bastant fiables per decidir si atorgar o no els préstecs sol·licitats. Un d’aquests criteris és l’scoring bancari, un perfil creditici que avalua la capacitat de pagament de cada sol·licitant. T’expliquem tots els detalls sobre l’scoring bancari.    

Què és l’scoring bancari?  

L’scoring bancari és un sistema d’avaluació que utilitzen les institucions financeres per valorar el risc creditici dels clients que sol·liciten un préstec o un crèdit. Aquest sistema està basat en una anàlisi estadística de diversos factors financers i personals que determinen si un individu podrà assumir el préstec i complir amb les seves obligacions creditícies. Això permet a l’entitat financera prendre decisions sobre el risc que tenen els clients d’una manera objectiva. Alguns dels factors que pot incloure l’scoring són els ingressos, els deutes, l’historial laboral o altres dades rellevants.  

En resum, aquesta valoració és com una puntuació que reflecteix la solvència i la confiabilitat d’una persona per assumir els seus compromisos financers. Com més alt sigui aquest scoring, més probabilitats hi ha que et puguin concedir un préstec, perquè indica menys risc per a l’entitat. 

Factors que influeixen en el càlcul de l’scoring 

En aquest procés estructurat, les entitats bancàries ingressen dades personals i financeres mitjançant diversos mecanismes i algorismes perquè el sistema pugui analitzar-les i emetre valoracions vàlides. Aquestes són algunes de les més importants: 

Historial de pagament  

És el factor més important i representa el 35 % de l’scoring. L’historial té en compte si has pagat a temps o no a altres creditors. Com més recent sigui el pagament endarrerit o no efectuat, més gran serà l’impacte negatiu en la seva puntuació.  

Tipus de crèdits  

Assumir diferents tipus de deute és un aspecte positiu a l’hora de determinar e valor de la teva puntuació. Per exemple, si tens una targeta de crèdit i préstecs a termini fix alhora (i pots assumir-los perfectament), això beneficiarà el teu scoring.  

Antiguitat de l’historial  

La durada del teu historial creditici i l’antiguitat dels teus comptes també es tenen en compte. Un historial creditici més llarg pot ser beneficiós.  

Percentatge d’ús del crèdit  

L’ús del crèdit es refereix al percentatge de crèdit que s’utilitza. Per conèixer l’índex d’ús, divideix el teu deute total pel teu crèdit total disponible. Un índex d’ús de crèdit alt pot reduir la teva puntuació creditícia. El millor per als creditors és no assolir o excedir el límit de crèdit amb freqüència. És important mantenir baixos els saldos de les teves targetes de crèdit perquè l’índex d’ús de crèdit sigui baix. 

Com puc millorar el meu scoring bancari  

L’scoring bancari es calcula de manera diferent en cada país. A Espanya pots calcular-lo a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya de forma gratuïta. L’scoring es mesura de la manera següent:  

 • Entre 300 i 599 punts: és una puntuació molt baixa. La possibilitat d’aconseguir finançament és baixa i es requereix molta feina per millorar el crèdit.  
 • Entre 600 i 649 punts: l’avaluació és regular. Es considera que el sol·licitant té deutes pendents. Malgrat això, hi ha altes probabilitats que millori.  
 • Entre 650 i 719 punts: és una puntuació bona. El sol·licitant podrà demanar el finançament, encara que no obtindrà els millors tipus d’interès.  
 • Entre 720 i 799 punts: es considera una molt bona puntuació. El sol·licitant pot demanar préstecs amb bones taxes d’interès. 
 • Més de 800 punts: es considera excel·lent. El sol·licitant pot obtenir els millors beneficis a l’hora de demanar un crèdit. 

Si vols mantenir un bon scoring o millorar-lo, has de seguir els passos següents:  

 • Paga els deutes a temps.  
 • No et limitis a pagar el mínim. 
 • No sol·licitis diversos crèdits simultàniament.  
 • Verifica que els teus deutes siguin cancel·lats.  
 • Programa pagaments i fes pressupostos.  
 • Mai no deixis targetes a 0.  

Un bon historial creditici o scoring bancari és molt important per a qualsevol particular o negoci. En sol·licitar un préstec o un crèdit, és necessari mostrar una bona puntuació per augmentar les possibilitats de finançament i poder aconseguir les millors condicions.