Articles guardats
Sobre intel·ligència artificial

Actualitat Banca digital

Sobre intel·ligència artificial

El passat 19 d’octubre, Caixa d’Enginyers va participar en la Jornada de presentació del resum executiu de l’estudi sobre intel·ligència artificial desenvolupat dins de l’àmbit de l’Observatori d’Innovació de Cecabank, del qual és membre juntament amb entitats financeres com ara ING, Andbank, Banco Caminos i Bankoa, entre d’altres.

L’objectiu de formar part d’aquesta trobada és participar en una Xarxa de Transformació Digital Cooperativa en què es presenten i analitzen les últimes tendències tecnològiques així com les estratègies de transformació digital del sector financer.

Els temes de treball plantejats van girar entorn de les oportunitats, amenaces i riscos que representa per a la banca tradicional la irrupció en la indústria de les noves tecnologies: intel·ligència artificial, blockchain, bitcoin, fintech, big data, etc.

Es van estudiar els casos d’ús en el sector financer i les limitacions a la seva aplicació així com l’impacte de l’entorn regulador.

La intel·ligència artificial, segons la consultora Gartner, consisteix en un “conjunt de tecnologies interrelacionades que aparenten emular el procés de raciocini humà”. Els desenvolupadors d’aquestes tecnologies persegueixen presentar solucions que aprenen, entenen, pensen i fins i tot empatitzen amb els usuaris; per a això, utilitzen analítica avançada, algoritmes i dades.

Actualment, algunes aplicacions concretes d’intel·ligència artificial les trobem en:

  • Machine learning
  • Robotització
  • Assistents virtuals
  • Roboadvisors
  • Computer vision

MACHINE LEARNING

Machine learning (aprenentatge de màquines) extreu patrons i relacions a partir de grans volums de dades, estructurades o no. Prenent com a base informació en forma d’exemples, busca desenvolupar tècniques que permetin que les màquines aprenguin, treguin conclusions i facin prediccions, amb la qual cosa s’arribi a generalitzar comportaments. Un cas d’ús seria la detecció del frau.

ROBOTITZACIÓ

La robotització consisteix en un programari que reprodueix l’activitat humana i cerca la millora de l’eficiència i la qualitat. La seva implementació es basa en tres premisses: informació estructurada, activitats repetitives i tasques que suposen un alt cost per a l’organització. Un programari robotitzat permet gestionar grans volums de dades, fet que redueix notablement els costos d’execució, els temps i els errors. El robot treballa 24x7x365, que es tradueix en una clara millora de l’eficiència. És aplicable a tasques repetitives, d’alt volum, que absorbeixen molt temps dels empleats i aporten poc valor. Això permet alliberar persones per dedicar-les a desenvolupar activitats en les quals poden aplicar els seus coneixements i habilitats, i així millorar també la seva motivació. Una aplicació pràctica es concreta en la introducció de dades d’una factura en una aplicació.

ASSISTENT VIRTUAL

L’assistent virtual consisteix en un programari capaç de simular una conversa amb una persona, amb la finalitat de donar informació a l’usuari, ja sigui en format veu o text. És una oportunitat de millorar l’eficiència per la reducció del cost i del temps d’un servei tipus call-center. Permet oferir atenció al client 24×7.

Entre els seus components es troba un motor de contextualització que analitza la intenció de l’usuari amb l’objectiu de retornar respostes personalitzades. Es basa en el processament del llenguatge natural (NLP), per la qual cosa actualment el rendiment en espanyol és inferior al de la llengua anglesa. Depenent de l’èxit de la seva implementació pot ocasionar un augment de la satisfacció del client o una pèssima experiència d’usuari.

ROBOADVISORS

Els roboadvisors, cada vegada més estesos en la indústria financera, no són més que un assessor financer automatitzat dedicat a la gestió online d’inversions, a partir d’un perfil de risc prèviament definit per a cada usuari. A través d’algoritmes permeten construir carteres d’inversió a gran escala, la qual cosa facilita la captació de nous clients i democratitza el servei d’assessorament professional individualitzat. L’estalvi de costos que representa comporta que les comissions per aquest tipus de serveis siguin inferiors a les aplicades en banca privada.

COMPUTER VISION

Computer vision se centra en la captura, processament i anàlisi d’imatges digitals. Alguns exemples són el reconeixement facial o la lectura i classificació de documents.

Segons l’estudi d’Oxford “The future of employment: how susceptible are jobs to computerization”, en la pròxima dècada, el 47% dels llocs de treball als EE.UU. estaran en risc d’automatització, existint una correlació negativa entre tipus d’ocupació-nivell educatiu-banda salarial.