Articles guardats
Com es calcula la petjada de carboni?

Economia sostenible Finances Glossari

Com es calcula la petjada de carboni?

La petjadata de carboni és el càlcul de la totalitat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) emeses per un individu, organització, esdeveniment o producte de forma directa o indirecta. Amb el càlcul de l’empremta de carboni es pot quantificar quin és l’impacte derivat de determinades activitats sobre el medi ambient, fet que facilita la identificació, abast i posterior tasca de reducció tant d’emissions com de costos directes i indirectes vinculats a l’esmentada activitat.

El càlcul de l’empremta de carboni es desglossa en:

Emissions d’abast 1 o emissions directes

Són els gasos amb efecte d’hivernacle emesos de forma directa per l’organització o l’individu derivats de les seves activitats.

Emissions d’abast 2 o emissions indirectes per energia

Són els gasos amb efecte d’hivernacle emesos per la companyia de generació energètica utilitzats per a la realització ordinària de les activitats. Aquestes depenen tant de la quantitat d’energia requerida (volum) com del mix energètic de la xarxa.

Emissions d’abast 3 o altres emissions indirectes

Són els gasos amb efecte d’hivernacle atribuïbles als productes i serveis adquirits per a la realització de les activitats que, al seu torn, hauran generat emissions prèviament per tal de ser produïts. Són les més difícils de comptabilitzar a causa de la complexitat en el càlcul davant de la gran quantitat i diversitat de productes i serveis utilitzats per les organitzacions i/o particulars.

Com a exemple, si una companyia té una empremta de carboni de 100 t/MM, significa que, per cada milió de vendes, la companyia emet 100 tones de CO2 a partir de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes internament per generar aquest milió de vendes (forma directa), al que cal sumar les tones emeses per la companyia de generació energètica que proveeix d’energia i que és utilitzada en última instància per produir el milió de vendes (forma indirecta) i, al seu torn, les tones emeses pels diferents proveïdors vinculades a la realització de l’activitat en particular.