Articles guardats
Com podem influir en els ODS des de la gestió de fons d’inversió?

Finances

Com podem influir en els ODS des de la gestió de fons d’inversió?

El setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu d’eliminar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres, per aconseguir un desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través dels quals es proposa d’abordar els grans reptes globals: des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

Per què són rellevants per a la societat els ODS?

Els ODS es van crear amb l’objectiu de promoure la cooperació entre nacions i corporacions i de mobilitzar i conscienciar la totalitat de la societat de la importància d’aconseguir les metes comunes per, així, garantir un món més sostenible a les pròximes generacions.

Els seus actors principals són els països signants que tenen el deure i la responsabilitat de desenvolupar i fomentar polítiques que impactin en aquests objectius. No obstant això, el seu impacte arriba a tota la societat no només implicant a institucions, sinó també a empreses i individus (per exemple, mitjançant un consum responsable).

Oportunitats de fons

Recentment, la Comissió Europea ha presentat l’ambiciós The European Green Deal o Pacte Verd Europeu, un paquet legislatiu, que inclou moltes mesures diferents, amb el qual pretén transformar radicalment la seva economia per aconseguir que Europa sigui el primer continent climàticament neutral l’any 2050. La Comissió ha estimat que assolir els objectius de l’Agenda 2030 requerirà una inversió anual addicional de 260.000 milions d’euros, al voltant de l’1,5 % del PIB del 2018. Aquest flux d’inversió haurà de mantenir-se (i previsiblement incrementar-se) en els propers anys.

La magnitud del desafiament requereix mobilitzar tant recursos públics com privats. Una de les claus principals rau en la implicació del sector privat, al qual se’l convida a prendre les regnes i fomentar la consecució dels ODS en les seves respectives àrees d’actuació i entre els seus principals grups d’interès per contribuir de forma activa en aquest procés de transformació. A més d’exigir-li responsabilitat, també se li ofereixen oportunitats per desenvolupar els seus negocis respectius.

La transició cap a un enfocament rendibilitat-risc-impacte en els fons d’inversió

En els seus inicis, les estratègies ISR es van focalitzar exclusivament en l’exclusió de certes companyies o sectors dels seus universos d’inversió pel fet, principalment, que el seu negoci estava relacionat amb activitats com, per exemple, el tabac, l’armament o el joc. Durant els últims anys, la tendència de la comunitat inversora a l’hora d’emprendre inversions ha estat incloure factors extrafinancers en la definició dels seus universos i processos d’inversió com, per exemple, la consideració de factors ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu).

Seguint aquesta mateixa línia, els ODS ofereixen l’oportunitat d’afegir-hi indicadors no financers per avaluar les externalitats positives o negatives de les nostres inversions, a més de potenciar el diàleg amb les empreses cotitzades amb l’objecte d’influir estratègicament en els seus plans de negoci.

No s’ha d’oblidar que la inversió responsable no és incompatible en cap cas amb la rendibilitat, sinó més aviat al contrari, com ja ho demostren nombrosos estudis. I és que reduir riscos (reguladors, reputacionals, etc.) necessàriament ens ha de conduir a companyies més ben gestionades, amb uns costos de capital més baixos, la qual cosa facilita, entre d’altres, l’accés a recursos de forma més eficient.

Amb tot això, la proliferació de fons amb inclusió dels ODS en la seva política d’inversió serà una constant en els propers anys. Aquesta inclusió pot venir des del llançament de nous fons fins al canvi de política dels existents o la inclusió de mètriques no financeres que reportin l’impacte en els ODS. La transició des del tradicional binomi rendibilitat-risc cap a un enfocament rendibilitat-risc-impacte és una realitat.

 

Comments (1)

  1. Una bona forma seria contribuir al finançament dels projectes de generació d’energia elèctrica verda de la cooperativa Som Energia. Compleix amb els eixos ambiental, social i de govern corporatiu.