Articles guardats

Finances

Energies renovables, per Arnau Guàrdia

Fa unes setmanes els vàrem presentar un nou projecte de quatre sessions sobre les temàtiques d’inversió del fons CE Environment ISR, FI.

  • Eficiència energètica
  • Gestió de residus
  • Innovació tecnològica
  • Energies renovables

Després dels dos primers vídeos sobre l’Eficiència energètica, la Gestió dels residus i el tractament de les aigües, avui els parlarem de les energies renovables:

Les renovables són les energies que s’obtenen de fonts naturals netes i inesgotables, i una de les principals diferències amb les energies fòssils és que no produeixen gasos d’efecte hivernacle ni emissions contaminants. Per tant la transició cap a aquest tipus d’energies és cada vegada més imprescindible per combatre el canvi climàtic i limitar els seus efectes.

A dia d’avui, les principals fonts d’energies renovables utilitzades són:

  • L’energia eòlica, que s’obté a través de l’energia cinètica generada per efecte dels corrents d’aire.
  • L’energia solar, que s’obté a partir de l’aprofitament de la radiació electromagnètica procedent del Sol.
  • L’energia hidroelèctrica, que s’obté de l’aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l’aigua, els salts d’aigua o les marees.

Selecció de companyies

  1. En el primer d’ells ens centrem a seleccionar companyies que treballin al llarg del cicle de generació d’energies renovables o que el seu focus de producte estigui vinculat amb les renovables
  2. En el segon dels blocs, ens centrem a seleccionar companyies que es proveeixin totalment o estiguin incrementant l’ús de les energies renovables en les seves activitats.

Un exemple d’inversió dins del primer bloc podria ser l’empresa sueca NIBE Industrier, que es dedica al disseny i fabricació de productes de calefacció basats en fonts d’energia respectuoses amb el medi ambient i renovables. La principal particularitat del grup és el seu lideratge en bombes de calor, uns sistemes de climatització que tenen com a objectiu aportar calor a un espai absorbint la calor de l’aire exterior i transportant-ho cap a l’espai interior, la qual cosa fa que el sistema tingui un baix consum i sigui ecològic, gràcies a que la seva font principal d’energia prové de la calor existent en l’aire i per tant d’una energia renovable.

Dins del segon bloc, destacaríem l’empresa irlandesa Kingspan Group, líder mundial en panells aïllants d’alta qualitat, i que centra tots els seus esforços a modificar les pràctiques de la construcció amb productes i materials molt més respectuosos amb el medi ambient. Des del punt de vista de la temàtica, aquesta empresa es proveeix en un 69% d’energies renovables, i per a l’any 2020 té com a objectiu que sigui el 100%.

En conclusió, dins d’aquesta temàtica s’inverteix en companyies dintre de la cadena de generació de energia o bé en companyies que es proveeixin d’energies renovables per dur a terme les seves activitats.