Articles guardats
Caixa d’Enginyers: una entitat financera diferent

Actualitat Cooperatiu

Caixa d’Enginyers: una entitat financera diferent

Caixa d’Enginyers és una cooperativa de crèdit i de serveis financers i asseguradors creada el 1967 que opera al mercat espanyol i té la seu a Barcelona. En els darrers anys, està experimentant un important creixement, conseqüència de la feina ben feta i, també, de l’interès que està despertant aquest tipus de banca.

(Article publicat a Món Empresarial per Oriol Amat. Catedràtic d’Economia Financera de la UPF, economista i president d’ACCID.)

“A Caixa d’Enginyers no espremem els clients. Entre altres coses perquè ells són els propietaris de l’entitat.” (Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers)

El cooperativisme, una peça clau de l’economia social

Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú. L’empresa cooperativa es basa en els principis establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI):

  • Entrada oberta i voluntària, sense discriminació de gènere, raça, classe social, orientació sexual ni posició política o religiosa.
  • Control democràtic dels socis que decideixen sobre els temes rellevants, amb el seu vot a l’Assemblea General.
  • Retribució al capital limitada.
  • Una part dels beneficis s’ha de destinar a la formació i promoció de cooperatives.
  • Intercooperació: han de col·laborar amb altres societats cooperatives.
  • Desenvolupament sostenible i responsabilitat social com a valors rellevants.

Les cooperatives formen part de la denominada economia social, també anomenat tercer sector. El primer sector és el sector públic i el segon, el de les empreses privades mercantils. Hi ha cooperatives de molts tipus, com ara agrícoles, de serveis, d’habitatges i, també, cooperatives de crèdit.

Al nostre país, el tercer sector representa al voltant del 3% del PIB. Diversos estudis posen de manifest que el seu pes en l’economia hauria de ser molt més elevat, ja que s’estima que un 30% dels consumidors voldrien ser clients d’empreses de l’economia social.

La quota de mercat de les cooperatives de crèdit varia molt per països. A Holanda o Àustria, per exemple, s’emporten el 40% del mercat. A Espanya, en canvi, se situa al voltant del 6%. Les cooperatives de crèdit més grans són Laboral Kutxa, Cajamar i Bantierra. Altres entitats són les caixes de professionals, com Caixa d’Enginyers o Arquia Banca (antiga Caixa d’Arquitectes), i les caixes rurals.

Evolució en els darrers anys

Al llarg dels anys, Caixa d’Enginyers ha mantingut un creixement sostingut en els seus principals indicadors. El 2017 ha crescut molt per sobre del creixement mitjà del sector. Això no s’ha basat en la publicitat, sinó en una presència molt activa a les xarxes socials per aproximar-se més als socis, així com en les recomanacions de clients i en la labor comercial dels empleats.

En l’actualitat, Caixa d’Enginyers compta amb 444 empleats i una xarxa de 27 oficines a Espanya (incloent-hi l’oficina directa). Tradicionalment, hi ha hagut una llarga llista d’espera per a l’adquisició de títols. L’any 2015 la retribució als socis va ser del 4,5% anual sobre l’import de les seves participacions. El 2016, es va incrementar fins al 6%. Des de la seva fundació, el nombre de socis no ha parat de créixer i, actualment, compta amb més de 160.000.

L’any 2017 l’entitat ha crescut molt per sobre de la mitjana del sector sobretot arran de la presència molt activa a les xarxes socials per aproximar-se més als socis, així com fruit de les recomanacions de clients i de la labor comercial dels empleats.

Grup Caixa d’Enginyers

Caixa Enginyers és la matriu del grup que integra una societat gestora de fons (Caixa d’Enginyers Gestió), una gestora d’assegurances i fons de pensions (Caixa d’Enginyers Vida i Pensions), una operadora d’assegurances Caixa d’Enginyers Bancassegurances, la Fundació Caixa d’Enginyers, una cooperativa de consumidors (Ingenium Shopping) i una participació del 10% en una societat d’intermediació borsària (Norbolsa).

Missió, visió i valors

La missió de Caixa d’Enginyers és aportar valor sostenible als socis en els àmbits financer, professional i personal. Per a això, estableix relacions a llarg termini basades en l’ètica, el compromís i la confiança.
La visió és ser l’entitat de referència per als seus socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financer.
Caixa d’Enginyers manté com a principals valors la integritat, la prudència en les seves decisions, la solvència, la confiança dels seus socis i la transparència. Altres valors que també destaquen són la inversió responsable. Aquest objectiu es desenvolupa amb la promoció de la integració de criteris ambientals, socials i ètics en les polítiques d’inversió. En aquest sentit, Caixa d’Enginyers té diversos fons d’inversió que compten amb la certificació UNE 165001: 2012 sobre productes financers socialment responsables. A diferència de la majoria de bancs convencionals, Caixa d’Enginyers no finança sectors com armament, tabac o projectes que perjudiquen el medi ambient, per exemple.
En ser una cooperativa, el màxim òrgan de govern és l’Assemblea General, que nomena al Consell Rector.

La crisi financera global i el seu impacte en el sector financer

La crisi financera global iniciada el 2008 ha transformat completament el sector financer. Des del 2008 fins al 2017, s’han donat de baixa 335 entitats financeres en el registre del Banc d’Espanya. En el cas de les cooperatives de crèdit, el nombre també ha disminuït, passant de 82 a 62.

Malgrat aquest impacte tan rellevant de la crisi, Caixa d’Enginyers n’ha resultat poc afectada en realitat, ja que durant els anys de la bombolla va seguir amb una política basada en la prudència. Per això, no va caure en el parany de l’estratègia especulativa que va enfonsar altres entitats que van apostar per un excés d’inversió en l’habitatge i per productes financers complexos (com les participacions preferents o les clàusules sòl de les hipoteques, per exemple) que van tenir unes conseqüències nefastes.

De fet, Caixa d’Enginyers no va entrar en el préstec a promotors immobiliaris per a finançar la construcció i la rehabilitació d’habitatges, destinats a la venda en el mercat, amb la possibilitat de subrogació dels compradors.

Caixa d’Enginyers manté com a principals valors la integritat, la prudènaixa en les seves decisions, la solvència, la confiança dels seus socis i la transparència, així com la inversió responsable.

Una mostra de la positiva evolució de l’entitat és que, des del 2008 al 2015, el benefici net va augmentar en un 140%, mentre que en el conjunt del sector va caure un 35%.

A les fusions entre bancs i absorcions de les entitats que no havien pogut superar els seus problemes s’hi afegeix, d’una banda, un entorn de tipus d’interès baixos, ja que el desembre del 2015 el Banc Central Europeu (BCE) va prendre mesures econòmiques expansives que s’han traduït en una rebaixa dels tipus d’interès fins al 0,05% i en la reducció de la retribució dels dipòsits procedents de les entitats financeres, que remunera al –0,4%. I, d’altra banda, un ajust dels marges que no deixa gaires opcions per a l’obtenció de rendibilitat. El marge usual per a la majoria de clients se situa entre l’u i el dos per cent del seu volum de negoci.

Qualitat del servei

Tradicionalment, l’entitat s’ha distingit per un bon tracte i qualitat en el servei al soci. L’atenció personal, normalment molt propera, crea en general un clima de cordialitat. És habitual que els clients romanguin vinculats a l’entitat durant molts anys.

Segons una enquesta elaborada per Dinero y Derechos (publicació de l’Organització de Consumidors i Usuaris), contestada per 7.558 dels seus socis, Caixa d’Enginyers se situa com una de les entitats millor valorades, amb un nivell de satisfacció de 82 punts sobre 100.

Retorn social

En ser una cooperativa, una part important dels recursos generats es destina a obra social i promoció cooperativa. Així, dedica uns 500 milers d’euros a l’any a obra social (col·laboracions amb projectes socials, beques, cursos per a persones a l’atur, formació per a socis, ajudes a emprenedors, etc.).

La crisi va afectar poc aquesta caixa professional ja que durant els anys de la bombolla va mantenir una política basada en la prudència i no va caure en el parany de l’estratègia especulativa que va enfonsar altres entitats.

Perspectives de futur

En aquests moments, l’entitat està desenvolupant el pla estratègic IMPULSA 2019 que es basa en tres pilars:

  1. Mantenir la solvència i la liquiditat;
  2. Fer créixer el negoci;
  3. Incrementar l’eficiència operativa.

Objectius financers del Pla Estratègic 2016-2019

A principis del 2018, la conjuntura econòmica a tota Europa mostra una millora constant, i sembla que aquesta tendència es mantindrà en el futur. Però el panorama sembla diferent per al sector financer com a conseqüència d’aspectes ja esmentats (baixos tipus d’interès i reducció dels marges) i l’aparició de nous competidors (fintech, que es refereix a les empreses que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per oferir serveis financers), entre altres temes.

No obstant això, el cooperativisme de crèdit, així com la denominada banca ètica (Triodos, Fiare,…), té un potencial de creixement, atès que la seva quota de mercat no supera el 7%. Fins ara, Caixa d’Enginyers ha mostrat com s’ha anat adaptant correctament al mercat, malgrat que la majoria dels seus competidors són grans grups financers, multinacionals en alguns casos, amb capacitat per a condicionar la direcció del mercat.