Articles guardats
Mercats financers i psicologia dels inversors

Finances

Mercats financers i psicologia dels inversors

Anàlisis semestral dels mercats i com afrontar correccions a llarg termini.

A principis d’any, mostràvem el nostre optimisme al voltant de la possible millora en les valoracions dels actius de renda variable. Al nostre entendre s’havia registrat una excessiva correcció de les cotitzacions durant el mes de desembre del 2018. Dit d’una altra manera, enteníem que els esdeveniments polítics (guerra comercial) havien exercit una elevada pressió a la baixa sobre les cotitzacions de mercat de la seva valoració real, si tinguéssim en compte la seva activitat purament empresarial: vendes, deute, tipus d’interès baixos, taxes baixes d’impagaments, necessitats d’inversions estructurals (CAPEX), …

És important recordar que a principis d’any hi havia moltes amenaces que aguaitaven el mercat: la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina; les negociacions sobre el BREXIT; el pols italià contra les institucions europees; les negociacions en matèria de desnuclearització entre els Estats Units i Corea del Nord; la proliferació dels moviments euroescèptics en països com Itàlia, Holanda o França, i les recentment incrementades tensions entre els Estats Units i l’Iran.

Davant d’un escenari tan advers podríem pensar que els mercats de renda variable es podrien desplomar i, alhora, els actius refugi podrien haver incrementat molt el seu valor. Doncs bé, si prenem perspectiva i observem les dades des de principis d’any, la veritat és que algunes suposicions s’han complert i altres no.

Tal com explicarem a continuació, els mercats d’actius més conservadors han registrat moviments dels preus a l’alça, com ho han fet els més arriscats. Això pot estar motivat pel perfil de l’inversor mitjà que intervé en aquests mercats: en primer lloc, un inversor molt més conservador i, per tant, molt més sensible a les correccions; en segon lloc, un inversor amb més capacitat d’assumir pèrdues latents temporals, sempre que el resultat a llarg termini sigui positiu. És molt important destacar el component psicològic dels inversors, que, sens dubte, tenen un gran efecte en el comportament dels mercats.

Renda fixa i actius refugi:

Ja fa alguns mesos que la renda fixa es troba en un clar canal ascendent en termes de preu, cosa que empeny la seva rendibilitat a la baixa. Aquest comportament es pot interpretar com un moviment estructural lligat a l’evolució de les negociacions entre els Estats Units i la Xina, o a la situació política a Europa, i la manca d’inflació. En tot cas, sembla cert que la cerca de seguretat per part dels inversors més conservadors fa que es destini part dels seus estalvis a actius que, encara que ofereixen rendiments potencialment negatius, aporten determinades garanties de devolució atorgades pels emissors, per exemple, l’Estat alemany (Rating S&P AAA).

A continuació s’observa l’evolució de la rendibilitat del Bund alemany des de fa un any i com ha caigut per un augment de la demanda d’aquest actiu refugi, portant-ho a la zona de rendibilitat negativa en els últims mesos. Com es pot observar, alguns inversors han apostat per invertir en aquest actiu, tot i que el seu rendiment és negatiu, tot buscant la garantia de devolució del nominal de la inversió (en aquest cas rebran menys diners dels que van invertir inicialment).

Mercats financers

Font Bloomberg

Un altre actiu refugi per excel·lència, l’or, ha registrat també una evolució alcista en el seu preu de mercat.

A principis d’any, l’unça d’or se situava en nivells propers als 1200 $, i des de l’increment de les hostilitats entre els Estats Units i la Xina, així com des de la caiguda dels tipus d’interès, no ha deixat d’incrementar-ne la valoració, marcant un màxim de 1419 $/unça fa escasses sessions. El gràfic que s’adjunta a continuació detalla l’evolució registrada i com la possibilitat de reduir tensions pot empènyer el preu de nou a nivells més propers als 1350 $/unça.

Mercats financers

Font Bloomberg

Renda variable:

Un possible escenari era que es perllonguessin les correccions del tancament de l’any passat, però, lluny d’això, els principals mercats han mostrat una elevada fortalesa. Les revisions a la baixa dels ritmes de creixement mundial s’han donat per vàlides fins i tot arribant a provocar que en els últims mesos les polítiques dels Bancs Centrals s’hagin tornat a situar en un entorn acomodatici. Aquesta nova intervenció dels Bancs suposa un suport al creixement dels principals mercats. Com a mostra d’això, detallem a continuació la rendibilitat acumulada dels principals índexs des de començament d’any:

Mercats financers

Font Bloomberg

Però no tot és blanc o negre; en aquest sentit, és interessant avaluar que no tots els sectors s’han comportat igual. La variació en el full de ruta dels Bancs Centrals, amb una visió més acomodatícia, fa que sectors com el financer pateixin en més mesura del que s’esperava a principis d’any (quan s’esperaven increments en els tipus oficials). Un altre sector que reflecteix un mal comportament interanual és el de les telecomunicacions. En termes generals, els comportaments registrats en aquest primer semestre de l’any a Europa podrien sorprendre qualsevol després de tot el que s’ha comentat anteriorment.

A continuació, es mostra un gràfic amb l’evolució en termes percentuals (base 1 des del gener del 2019) dels principals sectors que componen l’Eurostoxx 600:

Mercats financers

Sectors Eusotsoxx 600. Font Bloomberg

Com es pot observar, pràcticament la totalitat dels sectors europeus han registrat, en aquest inici d’any, un comportament positiu, i, en determinats sectors, com el de l’alimentació, la tecnologia, la construcció o l’enginyeria s’han acumulat rendiments superiors al 20 %.

Conclusions:

Acabem de veure com el comportament dels mercats està clarament influenciat pel component psicològic dels agents que hi intervenen i, per tant, depenent dels nostres objectius, haurem de ser més o menys cauts.

En aquest sentit, i encara que sembli contradictori, els inversors amb menor capacitat d’assumir risc són els que més pateixen en moments de correcció. En ser capaços d’assumir menors pèrdues solen vendre abans que d’altres que es poden esperar que els mercats es recuperin, atès que tenen una visió a llarg termini i que una caiguda puntual no els afecta si s’aconsegueix l’objectiu a venciment.

Una manera de poder afrontar aquestes correccions de mercats borsaris, encara que mentalment ens generin rebuig, és la de tenir una visió a llarg termini i fer aportacions de forma recurrent al nostre pla d’inversions. D’aquesta manera, si el mercat cau, podrem comprar a millor preu i a llarg termini recollirem rendiments més elevats en aquestes partides.

Per això és de vital importància la planificació i la consistència per a poder arribar als nostres objectius atès que:

  • Si haguéssim fet cas als temors que auguraven la prolongació de les correccions del desembre del 2018 en els mercats de renda variable, ens haguéssim posicionat en liquiditat i, com a conseqüència, a hores d’ara tindríem grans dificultats per a trobar actius de renda fixa que ens aportaran rendibilitats positives.
  • D’altra banda, ens haguéssim perdut la recuperació dels mercats borsaris registrada aquest semestre.
  • Finalment, i com a conseqüència immediata, haguéssim perdut poder adquisitiu per mantenir posicions en liquiditat.

En el gràfic que es mostra a continuació s’observa com en produir-se fortes correccions en els mercats es redueix la probabilitat que aquestes correccions es mantinguin a llarg termini, iniciant-se així, normalment, un període de recuperació. D’aquí la importància de mantenir les posicions invertides per a no perdre la recuperació:

Mercats financers

Font Perspectives 1r semestre 2019 Caixa d’Enginyers

També és vital el seguiment de les posicions invertides i, en el moment precís, prendre decisions adequades a l’entorn de mercat, ja que cap inversió està exempta de risc i, per tant, sempre podem patir pèrdues que poden ser de quantia elevada.

Per aquest motiu, des de Caixa d’Enginyers posem a la seva disposició el nostre equip de professionals per a realitzar un acompanyament integral dels seus estalvis:

  • Construïm carteres diversificades d’inversió adequades a les necessitats del mercat i als seus requeriments de risc i liquiditat.
  • Planifiquem els seus estalvis futurs ajudant-lo a determinar quin import ha de destinar als seus estalvis mensuals per a aconseguir els seus objectius financers (jubilació, estalvis, estudis, fills, adquisició d’un actiu, …).
  • Ajudem a minimitzar els seus riscos mitjançant
  • assegurances adequades a les seves necessitats que cobreixen els riscos reals amb les quotes més ajustades.
  • Financem l’increment del seu patrimoni en condicions cooperativistes.