Articles guardats
Taxonomia verda. Com veure si les activitats estan alineades amb la taxonomia

Actualitat Economia sostenible Finances

Taxonomia verda. Com veure si les activitats estan alineades amb la taxonomia

Aprenem quins tipus d’activitats té la taxonomia verda, la diferència entre activitats elegibles i activitats alineades, i com saber si una activitat es troba alineada amb la taxonomia verda.

En el nostre article anterior, hem explicat la taxonomia sostenible, entès els 6 objectius de la taxonomia sostenible i descobert com saber quan una activitat és elegible.

Una vegada sabem que l’activitat que exerceix l’empresa, o una d’elles, és elegible, què més hem de fer?, de quina manera s’hi aplica la taxonomia verda?

En primer lloc, veurem que hi ha diferents tipologies d’activitats elegibles. En segon lloc, veurem si l’activitat elegible està alineada amb la taxonomia verda.

Tipologies d’activitats elegibles

Començant per les diferents tipologies, les activitats elegibles poden ser de tres tipus. En primer lloc, les activitats econòmiques de transició, les activitats econòmiques facilitadores i les activitats sostenibles “per se” o baixes en carboni.

  • Activitats econòmiques de transició són aquelles activitats econòmiques per a les quals no hi ha una alternativa ni tecnològicament ni econòmicament viable de baixes emissions de carboni. Contribueixen de manera substancial a la mitigació del canvi climàtic en comptar amb un pla per limitar l’augment de la temperatura a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials. Per exemple, el procés de producció de ciment emet nivells molt elevats de CO2, i la taxonomia premia la producció de ciment que es realitza amb menys emissions.
  • Activitats econòmiques facilitadores, en anglès enabling, són aquelles activitats econòmiques que permeten directament a altres activitats realitzar una contribució substancial a un o a alguns dels objectius mediambientals. Per exemple, la fabricació de turbines eòliques per a la generació d’energia.
  • Activitats sostenibles “per se” o baixes en carboni són aquelles que tenen baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle “en un sentit absolut”. Per exemple, la producció d’electricitat a partir d’energia eòlica o bé el transport sense emissions en vehicle elèctric.

Després de cercar una activitat econòmica en l’EU Taxonomy Compass i trobar una activitat elegible, veurem que la tipologia d’activitat s’indica amb una majúscula T per a les activitats de transició i amb una E per a les facilitadores o enabling. Les activitats sostenibles “per se” no mostren cap lletra i es consideren per defecte.

Alineació amb la taxonomia verda

Després de saber que una activitat és elegible i conèixer la seva tipologia, hem de veure si està alineada amb la taxonomia verda. Així, quan parlem de les activitats hem de diferenciar entre les següents:

    • Activitats elegibles són aquelles activitats econòmiques que figuren en la taxonomia verda.
    • Activitats alineades són aquelles activitats econòmiques que, a més de figurar en la taxonomia verda, compleixen els criteris tècnics de selecció.

Per analitzar si una activitat elegible és també una activitat alineada, sempre s’han de seguir 3 passos. El primer pas consisteix a veure si es compleixen les condicions per contribuir substancialment a un dels objectius sostenibles. Només quan s’ha complert el primer pas, és a dir, només quan s’ha comprovat que l’activitat contribueix substancialment a un dels sis objectius sostenibles, es passarà al segon pas. El segon pas comprova que no es fa un dany significatiu a la resta d’objectius sostenibles. El tercer pas verifica que es compleixen amb salvaguardes mínimes en qüestions socials, fet que és habitual si l’activitat es realitza íntegrament a Europa.

El procés per veure si una activitat elegible és també una activitat alineada es mostra en el següent esquema.

La taxonomia verda europea defineix 3 passos per determinar la sostenibilitat d’una activitat:

  1. Contribueix substancialment a un dels sis objectius definits de la taxonomia verda.
  2. No fa cap dany significatiu als cinc objectius restants (en anglès, Do Not Significant Harm-DNSH).
  3. Compleix amb salvaguardes mínimes sobre qüestions socials, per exemple, el respecte dels drets humans.

Si s’incompleix qualsevol dels 3 passos, ens trobem amb una activitat elegible que no està alineada amb la taxonomia verda.