Articles guardats
Variables clau ASG: hores de formació per empleat i empleada

Actualitat Glossari

Variables clau ASG: hores de formació per empleat i empleada

La ràtio d’hores de formació per empleat és un indicador de tipus social que relaciona el nombre d’hores de formació que un treballador rep durant un període de temps concret, habitualment prenent un cicle de 12 mesos. Aquest indicador pot considerar diverses accepcions o interpretacions, ja que, per exemple, pot matisar-se si les hores són en jornada laboral o fora d’aquesta o si té en compte tota la plantilla o diferencia entre indefinits i temporals.

Així mateix, a l’hora d’analitzar el resultat final és important conèixer si el denominador, és a dir, el nombre d’empleats, és una mitjana del període o una fotografia del moment, ja que diferents decisions corporatives, com ara adquisicions o reestructuracions, poden alterar-ne el resultat i, en conseqüència, la conclusió.

El fet que la ràtio sigui més o menys gran no indica per si mateixa si parlem d’una millor o pitjor companyia en aquest epígraf social. En tot cas, apunta a quina és la intensitat formativa que requereix la plantilla pel seu model de negoci particular i/o indústria en la qual opera.

Per això, l’indicador s’haurà de contextualitzar en el context geogràfic i sectorial per dimensionar-lo adequadament, a més de valorar, en conjunt amb altres indicadors de similar naturalesa, la satisfacció de l’empleat o la ràtio voluntària de rotació de plantilla.