Articles guardats
Invertir no és especular

Experts Finances

Invertir no és especular

Encara que sovint relacionem els conceptes d’inversió i especulació, cal aclarir que pràcticament són el contrari. Benjamin Graham, un dels mestres financers, ja ens ho va explicar en el seu llibre L’inversor intel·ligent el 1949:

“Una operació d’inversió és aquella que, després d’una anàlisi exhaustiva, promet seguretat per al capital principal i un adequat rendiment, totes les altres operacions són especulació”.

L’especulació es dirigeix a operacions a curt termini i aprofita moments de volatilitat dels mercats en els quals s’assumeix un elevat risc amb l’objectiu d’aconseguir beneficis per increment de les cotitzacions.

Invertir, no obstant això, és participar en el creixement de l’economia, en l’evolució dels negocis de les empreses i en les noves tendències mundials a llarg termini. Invertir, a més, ens ofereix la possibilitat, a través de vehicles d’inversió socialment responsable (que integren factors ambientals, socials i de governança en el seu procés d’anàlisi), d’impulsar un impacte positiu en la societat i ajudar a finançar la transició cap a una economia més sostenible.

Quin és l’impacte dels tipus d’interès negatius per als inversors?

Si ens convertim en inversors hem d’entendre la situació actual dels mercats financers. Els tipus d’interès baixos i negatius que cotitzen en el mercat monetari i de renda fixa afecten les expectatives de rendibilitat de tots els inversors.

Actualment, si volem incorporar un component d’estabilitat en les nostres carteres (en forma d’inversió en, per exemple, deute públic), hem de pagar un preu per això en forma de rendibilitat negativa. És a dir, els actius financers més conservadors han passat de ser actius de rendibilitat i capital garantit a ser actius de pèrdua segura. L’estabilitat i seguretat tenen un preu.

Com hem d’ajustar les nostres inversions?

Segons la teoria de Markowitz, d’una banda, hem de considerar els nostres estalvis i inversions com una cartera, no individualment. I, d’altra banda, existeix una relació positiva entre l’expectativa de rendibilitat i el risc assumit. És a dir, qualsevol inversor que desitja optar per una expectativa de rendibilitat superior ha d’assumir un perfil de risc més elevat de la seva cartera.

La clau és combinar actius de binomi rendibilitat-risc baix amb uns altres d’expectatives de rendiment superiors. Així, el conjunt de la nostra cartera continuarà sent equilibrat, diversificat i amb un nivell de volatilitat controlada, però permetrà batre a la inflació i aconseguir una major acumulació del nostre patrimoni a mitjà i llarg termini.

Invertir és arriscat?

Tot el contrari: invertir és molt menys arriscat del que pensem, sempre que invertim de manera adequada i intel·ligent. Què significa això?

  • Considerar les nostres inversions com una cartera

… amb una combinació de diferents tipologies d’actius financers que mostren un comportament descorrelacionat en diferents moments de mercat.

  • Considerar tot el nostre patrimoni en aquesta cartera

… els nostres estalvis en compte corrent o dipòsits a termini també formen part de la nostra cartera i representen un percentatge estable que redueix la volatilitat o el perfil de risc del conjunt.

  • Coherent amb el nostre perfil inversor

… no hem d’invertir en una cartera d’inversions més arriscada que el nostre perfil inversor perquè correrem el risc de cometre errors d’inversió.

  • Coherent amb els nostres objectius d’inversió i requeriments de liquiditat i, per tant, amb un horitzó temporal adequat

… si tenim un objectiu d’inversió a llarg termini, podem assumir majors riscos en les nostres inversions. Serà especialment important recordar-nos del nostre horitzó temporal en moments de correcció en els mercats financers.

  • Diversificació de les inversions

… des del punt de vista sectorial, geogràfic i tipologia d’actius financers amb l’objectiu d’evitar concentracions elevades en una determinada inversió i, a més, reduir la correlació entre els actius en cartera. La inversió en fons d’inversió, plans de pensions o gestió discrecional de carteres és el millor exemple d’una inversió diversificada.

  • Considerar inversions socialment responsables

… no només perquè ens permet causar un impacte positiu en el medi ambient i en la societat en general, sinó també perquè té sentit des de l’òptica de rendibilitat-risc en tractar-se generalment d’inversions en companyies solvents i amb models de negoci contrastats que mostren una volatilitat de les seves cotitzacions inferior que la del mercat en general.

  • Diversificació del timing

… és molt difícil o gairebé impossible encertar el millor moment per a realitzar o incrementar inversions. I, a més, sabem que puntualment es produeixen moments de forta volatilitat en els mercats. Per aquesta raó, és molt important diversificar els moments d’entrada com, per exemple, a través d’un sistema d’aportacions periòdiques en el qual de manera estructural traspassem part dels nostres estalvis a la nostra cartera d’inversions i d’aquesta manera reduïm la importància del millor o pitjor moment per a invertir.

  • Consideració de les rendes i la força de l’interès compost

… no ens fixem únicament en l’evolució de les cotitzacions de les nostres inversions. Els cupons de la renda fixa i, especialment, els dividends de les accions poden formar una part important del nostre retorn total.

Des de l’equip de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers posem a la seva disposició la publicació “Actualitat Econòmica – Financera. L’anàlisi dels nostres experts”, que en aquesta ocasió se centra en com estalviar i invertir millor.