Articles guardats
Deduccions fiscals en l’IRPF per millorar l’eficiència energètica dels habitatges

Actualitat Finances

Deduccions fiscals en l’IRPF per millorar l’eficiència energètica dels habitatges

Coneixes les deduccions fiscals que hi ha en l’IRPF per incentivar la millora de l’eficiència energètica dels habitatges?

Amb l’objectiu d’avançar en el compliment dels reptes marcats pel Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria d’energia i clima, el govern espanyol va aprovar, a través del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificadora, les següents deduccions fiscals en l’IRPF.

  1. Deducció per obres destinades a reduir la demanda de calefacció i refrigeració

Els contribuents que vulguin aplicar aquesta deducció fiscal han de fer obres en el seu habitatge habitual, o bé en un altre immoble de propietat que estigui llogat com a habitatge o que estigui a l’expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Les obres que donen dret a aquesta deducció s’han de fer entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022, i han de representar una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració d’un 7 %, com a mínim.

Aquesta reducció s’ha d’acreditar amb el certificat d’eficiència energètica corresponent de l’habitatge, expedit per un tècnic competent després de les obres, i comparar-lo amb el certificat emès en el termini de, com a màxim, 2 anys anteriors a l’inici de les obres.

Les obres efectuades en places d’aparcament, trasters, jardins, parcs i piscines, així com les efectuades en la part de l’habitatge habitual destinada a activitat econòmica, no donen dret a aplicar aquesta deducció.

L’import màxim de les obres al qual es pot aplicar aquesta deducció fiscal és de 5.000 euros, mentre que el percentatge de deducció és del 20 %.

Finalment, per poder aplicar aquesta deducció en l’IRPF de l’exercici 2022, cal indicar que és necessari que el certificat d’eficiència energètica s’hagi emès abans del dia 1 de gener de 2023, una vegada hagin finalitzat les obres.

  1. Deducció per obres destinades a millorar el consum d’energia primària no renovable

Els contribuents que vulguin aplicar aquesta deducció fiscal prevista en l’IRPF han de fer obres en el seu habitatge habitual, o bé en un altre immoble de propietat que estigui llogat com a habitatge o que estigui a l’expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Les obres que donen dret a aquesta deducció s’han de fer entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022, i han de representar una reducció d’un 30 %, com a mínim, de l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé obtinguin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge (classe “A” o “B”).

Aquesta reducció s’ha d’acreditar amb el certificat d’eficiència energètica corresponent de l’habitatge, expedit per un tècnic competent després de les obres, i comparar-lo amb el certificat emès en el termini de, com a màxim, 2 anys anteriors a l’inici de les obres.

Les obres efectuades en places d’aparcament, trasters, jardins, parcs i piscines, així com les efectuades en la part de l’habitatge habitual destinada a activitat econòmica, no donen dret a aplicar aquesta deducció.

L’import màxim de les obres al qual es pot aplicar aquesta deducció fiscal és de 7.500 euros, mentre que el percentatge de deducció és del 40 %.

Finalment, per poder aplicar aquesta deducció en l’IRPF de l’exercici 2022, cal indicar que és necessari que el certificat d’eficiència energètica s’hagi emès abans del dia 1 de gener de 2023, una vegada hagin finalitzat les obres.

  1. Deducció per obres de rehabilitació energètica

Aquesta deducció està prevista per a contribuents que facin obres de rehabilitació energètica en habitatges de la seva propietat ubicats en edificis d’ús predominantment residencial, incloses les places d’aparcament i els trasters, sempre que aquestes obres permetin una reducció d’un 30 %, com a mínim, del consum d’energia primària no renovable, o bé una millora de la qualificació energètica de l’edifici (classe energètica “A” o “B”).

Aquesta deducció no és aplicable a obres efectuades en la part d’habitatge que estigui afecta a activitats econòmiques.

Les obres que donen dret a aquesta deducció s’han de fer entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023. Per acreditar l’esmentada reducció s’ha de disposar del certificat d’eficiència energètica corresponent de l’habitatge, expedit per un tècnic competent després de les obres, i comparar-lo amb el certificat emès en el termini de, com a màxim, 2 anys anteriors a l’inici de les obres.

Aquesta deducció es pot aplicar als exercicis 2021, 2022 i 2023, sempre que es disposi del certificat d’eficiència energètica corresponent de l’habitatge emès en finalitzar les obres, el qual, en tot cas, s’ha d’emetre abans del dia 1 de gener de 2024.

L’import màxim de les obres al qual es pot aplicar aquesta deducció fiscal en un mateix any fiscal és de 5.000 euros anuals. Les quantitats que no s’hagin pogut deduir, per excedir aquest límit, es poden deduir durant els quatre exercicis següents, respectant aquest límit anual de 5.000 euros. En qualsevol cas, la base acumulada d’aquesta deducció no pot excedir de 15.000 euros.

Si una comunitat de propietaris fa obres, la base de la deducció de cada propietari és el resultat d’aplicar el coeficient de participació que li correspongui a les quantitats satisfetes per la comunitat.

Finalment, cal indicar que el percentatge de deducció és del 40 % aplicable sobre la base de deducció.

  1. Observacions finals

Si estàs valorant la possibilitat de dur a terme obres que es puguin acollir a aquestes deduccions fiscals, cal que també tinguis en compte la informació següent:

  • Puc aplicar més d’una deducció sobre una mateixa obra? No, una obra efectuada en un habitatge no dona dret a aplicar més d’una deducció.
  • Com s’ha de realitzar el pagament de l’obra? La base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes mitjançant targeta de crèdit, dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit a favor de les persones que han efectuat les obres, i de les quals han emès el certificat d’eficiència energètica corresponent. Les quantitats lliurades en metàl·lic no s’inclouen en aquesta base de deducció.
  • He rebut una subvenció per fer l’obra, quines implicacions té? En cas d’haver rebut alguna subvenció pública per fer les mencionades obres, l’import de la subvenció s’ha de descomptar de la base de deducció per tal de no aplicar cap deducció sobre quantitats que el contribuent no ha satisfet.
  • Quines quantitats satisfetes per les obres tenen cabuda en aquesta deducció? Totes aquelles que siguin necessàries per a la execució de les obres, inclosos els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d’obres, cost d’execució d’obres o instal·lacions, inversió en equips o materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l’emissió dels certificats d’eficiència energètica corresponents. Els costos de la instal·lació o substitució d’equips que utilitzen combustibles fòssils no es consideren quantitats satisfetes per l’obra.

Finalment, cal indicar que els certificats d’eficiència energètica s’han d’emetre i s’han de registrar, d’acord amb allò que preveu el Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.