Articles guardats
El compromís mediambiental de Caixa d’Enginyers

Economia sostenible Finances General

El compromís mediambiental de Caixa d’Enginyers

Cap a un horitzó sostenible

La gestió ambiental del Grup Caixa d’Enginyers s’emmarca en el pla de sostenibilitat Horitzó Sostenible 2023, integrat dins del pla estratègic Connecta 2023 del Grup i que gira al voltant del seu model de banca sostenible i generador d’impactes positius. Cal destacar que part del compromís mediambiental de l’Entitat es canalitza per mitjà de la Fundació Caixa d’Enginyers, que recull el medi ambient i la sostenibilitat entre els seus eixos d’actuació. Per això, el 2020, l’11 % del pressupost destinat a la Fundació es va reservar per a aquest eix.

Per aconseguir els objectius del pla Horitzó Sostenible, el Grup Caixa d’Enginyers duu a terme les següents actuacions:

FIN & GREEN: FINANCES CAP A LA SOSTENIBILITAT  

L’Entitat vol facilitar la transició dels seus socis i sòcies cap a una economia lliure d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Per això, fa anys que el Grup Caixa d’Enginyers desenvolupa productes i serveis que inclouen criteris de sostenibilitat, una fet que ha estat possible gràcies al reforç de les competències i capacitats en la matèria de tot l’equip. Actualment, posa a la disposició dels seus socis un catàleg de productes i serveis en totes les àrees de distribució que incorporen criteris ASG, tant fons d’inversió com plans de pensions, que contribueixen al desenvolupament sostenible, i tots ells certificats d’acord amb els Principis per a la Inversió Responsable.

La meta per 2023 és mobilitzar 500 milions d’euros en inversió i finançament de la sostenibilitat.

Préstecs ECO

És un producte ideat el 2016 amb l’objectiu de millorar la contribució dels socis i socis a la sostenibilitat. Es tracta d’un producte de finançament per potenciar la millora de l’eficiència energètica d’habitatges i locals (aïllament tèrmic, calefacció, il·luminació de baix consum, fonts d’energia renovable, etc.), així com la compra de vehicles ecològics (elèctrics, híbrids, de gas liquat del petroli o de gas natural) o electrodomèstics de classe energètica A o superior. Aquest préstec permet reduir el consum d’energia no renovable i millorar el rendiment de les instal·lacions.

Ingenium Renting

El Grup ofereix un sistema de renting en el qual s’ha seleccionat una varietat de vehicles que utilitzen motors de baix impacte mediambiental.

 • 100 % elèctrics. Es tracta de l’opció més ambiciosa i respectuosa en termes d’emissions amb el medi ambient.
 • Híbrids. Gràcies a la combinació d’un motor elèctric i un de convencional optimitzat, es redueixen de manera significativa el consum i les emissions, per la qual cosa suposa una veritable opció sostenible.
 • De gas. Els vehicles que utilitzen gas liquat del petroli cada vegada són més presents en el parc de vehicles. Es tracta d’una varietat més respectuosa amb el medi ambient que el combustible convencional. Per aquesta raó, el Grup Caixa d’Enginyers l’incorpora dins de les opcions entre les quals poden triar els seus clients.

ALIANCES PER A LA SOSTENIBILITAT  

El Grup Caixa d’Enginyers participa activament en grups de treball tècnics que, en l’àmbit sectorial o europeu, promouen les finances per a la sostenibilitat. Alguns d’aquests grups són el Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) for Sustainability, que forma part de la Xarxa Internacional de Centres Financers per a la Sostenibilitat (FC4S), i el Grup d’Experts ASG (clima) de l’Associació Europea de Bancs Cooperatius. Així mateix, el 2020, el Grup ha entrat a formar part del Comitè de Sostenibilitat de la CFA Society Spain per impulsar la inversió responsable.

A més, seguint amb el seu compromís mediambiental, l’Entitat està adherida a les següents xarxes i organitzacions referents en sostenibilitat, tant d’àmbit general com del sector bancari:

 • Principis per a la Inversió Responsable (PRI) de les Nacions Unides.
 • Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides.
 • Pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Carbon Disclosure Project (CDP), organització independent sense ànim de lucre que sistematitza la divulgació perquè els inversors, les empreses, les ciutats, els estats i les regions gestionin els seus impactes mediambientals.
 • Climate Action 100+, iniciativa d’inversors llançada el 2017 per garantir que els emissors més grans de gasos amb efecte d’hivernacle corporatius del món prenguin les mesures necessàries respecte al canvi climàtic

compromiso medioambiental

Quant a la meta de cara el 2023, busca alinear l’activitat del Grup Caixa d’Enginyers amb els Principis per a la Inversió Responsable i els Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides, i generar un impacte positiu en el medi ambient.

GESTIÓ RESPONSABLE I SOSTENIBLE

Pel que fa a l’impacte mediambiental de les seves operacions, el Grup Caixa d’Enginyers s’ha fixat l’objectiu de reduir les emissions de CO2 que genera en un 20 %, mantenint el seu compromís mediambiental de ser una organització neutra en carboni. Per aconseguir aquesta meta, l’Entitat desenvolupa una sèrie d’actuacions que treballen i incideixen en els àmbits següents:

 • Consum energètic i reducció de la seva petjada de carboni a través de l’establiment del contracte amb el proveïdor que li subministra energia procedent de fonts d’energia 100 % renovables.
 • Minimització de residus mitjançant la recollida selectiva en contenidors segregats a totes les oficines del Grup.
 • Reducció del consum de paper. S’ha implantat la firma digital per evitar la signatura dels documents en paper.

Si vols conèixer més sobre el compromís mediambiental, fes clic aquí.