Articles guardats
El Gerent Agile, un nou concepte de relació amb els nostres socis

Actualitat Socis

El Gerent Agile, un nou concepte de relació amb els nostres socis

El servei al soci a través d’una atenció personalitzada és el pilar de Caixa d’Enginyers. Amb la finalitat de millorar aquesta atenció, hem fet un pas endavant perquè els nostres socis puguin comptar amb l’assessorament dels equips experts de l’Entitat aportant-hi un valor afegit extra, perquè tots puguin disposar d’un professional que els ajudi a prendre les decisions que millor s’adeqüen als seus interessos en cada moment. A Caixa d’Enginyers volem contribuir a fer realitat els projectes professionals i personals dels nostres socis i sòcies. Per això, hem implementat una nova figura d’assessor que actuï amb flexibilitat i rapidesa: el Gerent Especialista Agile.

En què es basa la relació quotidiana amb els nostres socis?, per què posem en el centre d’aquesta relació satisfer les seves necessitats financeres i asseguradores?, quina és la rutina comercial adequada per satisfer aquestes necessitats?

Les respostes a aquestes preguntes ens ajuden a definir el significat del nou concepte de Gerent Especialista Agile, uns professionals amb una alta formació EFPA.

Les característiques principals de l’actuació dels Gerents Agile són les següents:

  • Aplicar una metodologia basada en quatre fases, partint de la quantificació dels objectius tant econòmics com temporals dels nostres socis, a través de la interacció amb ells i de l’anàlisi del seu perfil de risc. El següent pas serà determinar les fonts de finançament dels projectes futurs dels nostres socis. Finalment, establir les diferents estratègies per a la consecució dels objectius marcats i, de manera recurrent, fer-hi ajustos dinàmics.
  • Satisfer les expectatives dels socis i sòcies, aplicant-hi una metodologia que ens permeti cobrir tot aquest ventall de possibilitats, allà on siguin a través de l’omnicanalitat. Amb això, millorarem l’experiència dels socis en permetre’ls estar en contacte permanent amb l’Entitat a través dels nostres múltiples canals a un mateix temps, sigui físicament o digitalment.
  • Facilitar el seguiment de l’activitat dels seus gerents mitjançant l’ús intensiu de la tecnologia i la digitalització bancàries. D’aquesta manera, podrem perfeccionar la traçabilitat de les diferents formes de relacionar-se amb els socis i les sòcies a fi i efecte de millorar les seves ràtios de satisfacció.
  • Aportar valor afegit extra a la nostra relació amb els socis, sense reiteració comercial. Per a la gestió de l’activitat comercial, és bàsic l’ús d’eines com el CRM (Customer Relationship Management).
  • Plasmar la nostra activitat comercial en la presentació de propostes als nostres socis en l’aspecte inversor, assegurador o de finançament, que són els tres eixos de l’aproximació comercial al soci amb un plantejament a llarg termini. A més, gestionar els seus riscos per guanyar la seva confiança. En el camp financer, les propostes seran tant d’assessorament puntual com recurrent, fent ús d’elements com la delegació de la gestió d’actius financers a través de mandats de gestió (Servei de Gestió Discrecional de Carteres).

En tota empresa en què el component servei és estratègic per a la consecució dels objectius marcats, sorgeixen preguntes sobre com relacionar-se de manera habitual amb els clients. I les entitats financeres no som cap excepció en aquest aspecte. Aquests últims anys, a més, hem vist com el sector financer perdia gradualment la confiança del públic en general, arribant, en certs moments, a fer la sensació que la seva relació amb el client final era nul·la i fins i tot allunyada dels seus interessos.

Creiem que l’aplicació sistemàtica i ordenada dels punts anteriorment citats, amb el suport tecnològic adequat i tenint com a eix vertebrador l’actuació dels Gerents Especialistes Agile en els diferents àmbits d’assessorament comentats (inversor, assegurador i de finançament), enfortirà encara més, si és possible, la relació entre els socis i Caixa d’Enginyers.

Perquè, en definitiva, el soci és la raó de ser de Caixa d’Enginyers.