Articles guardats
Un futur cap a les energies renovables

Actualitat Economia sostenible

Un futur cap a les energies renovables

Les energies renovables són aquelles que s’obtenen de fonts naturals, i són netes i inesgotables perquè disposen d’una quantitat immensa d’energia o perquè es regeneren de manera natural.

Aquestes, a més de tenir un impacte ambiental molt escàs i no generar tants residus com les energies tradicionals, ajuden a potenciar l’autoconsum.

Quins tipus d’energies renovables trobem?

Existeixen diversos tipus d’Dia de la terra o alternatives. La font de cadascuna d’elles prové d’uns recursos energètics renovables.

  • En primer lloc, l’energia solar fotovoltaica és aquella que arriba a la Terra en forma de radiació electromagnètica. Es transformar en electricitat a través de plaques solars, que absorbeixen la radiació solar i l’emmagatzemen o l’aboquen a la xarxa elèctrica.
  • D’altra banda, l’energia eòlica s’ha convertit en la segona font d’energia més important d’Espanya, per darrere de la nuclear. Aquesta s’obté mitjançant la utilització de l’energia cinètica generada pel vent. Els molins de vent i els aerogeneradors capturen els corrents d’aire i transformen el vent en energia elèctrica.
  • L’energia hidràulica és la que utilitza la força dels corrents i salts d’aigua en el seu curs per generar l’energia elèctrica. Normalment, les turbines transformen l’energia cinètica del moviment de l’aigua en electricitat.
  • Quant a la biomassa, aquesta és una de les energies més econòmiques i ecològiques de generar energia elèctrica en una central tèrmica. Consisteix en la combustió de residus orgànics d’origen animal i vegetal.
  • El biogàs és una energia que es produeix biodegradant matèria orgànica en dispositius específics sense oxigen. D’aquesta manera, es genera un gas combustible que s’utilitza per produir energia elèctrica.
  • L’energia mareomotriu és aquella que prové de la força de les marees o de les onades, produïda per l’acció gravitatòria del Sol i la Lluna. Com que és un fenomen natural previsible, ens permet preveure quan es podran transformar aquests ascensos i descensos de l’aigua del mar en electricitat.
  • Finalment, l’energia geotèrmica és aquella que es genera a través de la calor de jaciments sota la superfície terrestre.

Quins avantatges aporten les energies renovables?

Com s’ha comentat anteriorment, es tracta d’energies netes que no produeixen emissions a l’atmosfera ni residus, per la qual cosa ajuden en la lluita contra canvi climàtic.

A més, al contrari del que passa amb l’energia nuclear o els combustibles fòssils, les energies renovables s’obtenen de recursos inesgotables de la naturalesa.

Així mateix, disminueixen la dependència energètica de l’exterior, perquè les seves fonts són autòctones. D’aquesta manera, contribueixen a millorar l’economia del país promovent la seva autonomia. Així, alguns països han pogut desenvolupar les seves pròpies tecnologies, com ara plaques solars o molins de vent.

Finalment, les energies renovables fomenten l’ocupació, ja que creen cinc vegades més llocs de treball que les energies convencionals.

Així, doncs, l’aposta per les energies renovables està d’actualitat. La Unió Europea els ha donat una gran importància dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara a 2030, i fixa com a objectiu aconseguir que almenys el 32% del consum final d’energia en el territori procedeixi d’energies renovables en aquell moment.