Articles guardats
Guia d’inversions

Finances Mercats

Guia d’inversions

Els principals bancs centrals del món han passat a una política monetària ultraexpansiva que ha provocat una complicació de les inversions per a la majoria dels estalviadors i inversors. En aquesta Guia d’Inversions expliquem com els inversors poden considerar inversions en altres actius financers més arriscats amb l’objectiu d’aconseguir més expectativa de rendibilitat a mitjà i llarg termini.

És bàsic que els inversors coneguin i entenguin quina és la nostra metodologia i filosofia d’inversió. Per a que aquesta metodologia funcioni correctament ens basem amb 4 pilars fonamentals:

 • Definició del perfil de risc
 • Diversificació de la cartera d’inversions
 • Ajust dinàmic de la cartera
 • Inversió socialment responsable

Guía Inversor

El que ens permet definir quin és el nostre Perfil d’Inversor són Test d’Idoneïtat i el Test de Conveniència. Cada inversor decideix com desitja invertir. Quines inversions són les millors per a cadascú depèn directament del seu perfil inversor, el qual s’obté de les seves respostes a algunes preguntes, com per exemple: amb quin objectiu vol invertir?, durant quant temps pot prescindir dels diners que inverteix?, quina és la seva situació financera?, entre d’altres.

Guía Inversor

El conjunt dels factors esmentats anteriorment i els diferents objectius d’inversió (“què pretenc aconseguir amb la inversió que estic fent?”) defineixen quina és la nostra aversió al risc.

L’horitzó temporal de la inversió, és a dir, el temps màxim que pot mantenir la seva inversió sense que necessiti el capital per a altres actius financers. Com a regla general, si l’horitzó és més llarg, puc optar per realitzar inversions amb més risc, les quals, teòricament, generen més expectativa de rendibilitat.

Guía Inversor

Què recomanem? Que prengui el perfil inversor com a base per a la planificació de la seva cartera d’inversions. li dona una idea de la quantitat de risc que desitja i que pot assumir amb les inversions financeres. També mostra quin és el potencial de rendibilitat esperada de la cartera a mitjà i llarg termini. Caixa d’Enginyers distingeix 5 perfils d’inversors:

 • Molt conservador
 • Conservador
 • Moderat
 • Arriscat
 • Molt arriscat

Hem de tenir en compte que depenent del període de l’inversió hi haurà més o menys aversió al risc que una inversió que plantegem per a 5-10 anys.

És important diversificar les seves inversions entre diferents tipus d’actius financers. Si distribueix la cartera entre diferents tipus d’inversions, es redueix el risc de la cartera. Per tant, la diversificació ha de ser un dels pilars principals de la construcció de la cartera d’inversions.

La història financera mostra els avantatges d’una diversificació correcta en la cartera: la rendibilitat dels diferents tipus d’actius financers varia sensiblement entre diferents períodes. Per a cada perfil de risc resulta aconsellable una distribució d’actius específica entre els diferents tipus d’actius financers; això és la distribució estratègica dels actius (Strategic Asset Allocation):

 • renda variable
 • renda Fixa (deute públic i renda fixa corporativa)
 • liquiditat i inversions a molt curt termini
 • inversions alternatives (fons de retorn absolut i fons immobiliaris).

En definitiva, la Strategic Asset Allocation és la distribució òptima de la cartera amb un enfocament d’inversió a mitjà i llarg termini, basat tant en les rendibilitats històriques com en el risc dels diferents tipus d’actius financers. Reflectim aquesta distribució amb rangs (en %) en què en teoria s’haurien de situar els pesos dels diferents tipus d’actius.

Guía inversor