Articles guardats
Economistes sense Fronteres

Cooperatiu Experts

Economistes sense Fronteres

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l‘economia social, i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible i social, aquesta vegada ens trobem amb l’Elena Novillo, responsable de l’Àrea d’Economia Social i Solidària dEconomistes sense Fronteres (EsF). EsF és una organització independent sense ànim de lucre que entén que el treball en xarxa i cooperatiu és essencial. L’objectiu d’aquesta ONG de Desenvolupament (ONGD) és contribuir a generar canvis que permetin aconseguir estructures econòmiques i socials justes i solidàries, basades en els drets humans. EsF aposta per un model de desenvolupament que promogui la sostenibilitat.
Amb aquesta missió, realitzen projectes i programes que contribueixen al desenvolupament de zones i sectors de població vulnerables, fomenten i promocionen la Responsabilitat Social Corporativa, les Inversions Socialment Responsables i l’Economia Social i Solidària a través de la sensibilització, l’educació i la implementació d’aquestes teories.

  1. Com a associació que promou el canvi per aconseguir unes estructures econòmiques i socials justes i solidàries, basades en els drets humans, què considera que es pot fer des del sector econòmic i/o empresarial?

El sector econòmic i empresarial és molt heterogeni. Estem englobant en el mateix grup a persones autònomes, empreses familiars, empreses mitjanes i grans multinacionals o empreses que cotitzen en l’IBEX 35. Crec que a cada perfil se li han d’exigir mesures diferents d’acord amb la proporcionalitat de la seva grandària i característiques.

Per descomptat, totes les empreses haurien de ser eines per satisfer les necessitats socials. Assistim a una època en la qual gran part de les empreses convencionals s’han configurat com a agents autònoms que persegueixen ànim de lucre i el creixement infinit en si mateix, sense importar els mitjans que utilitzin per a aquest fi i generant precarietat, contaminació, explotació laboral i objectius socials poc ètics.

A EsF creiem que cal generar debat col·lectiu i potenciar una ciutadania crítica amb el model econòmic actual. Donar a conèixer altres models d’economies transformadores des de la teoria i des de la pràctica.

El sector de les empreses de l’economia social i solidària ha d’unir-se i intercooperar per a augmentar la seva visibilitat, promoure el consum conscient i responsable, impulsar polítiques públiques en aquesta direcció i denunciar el comportament de les empreses de l’economia convencional, especialment aquells comportaments més èticament reprovables. D’altra banda, el sector empresarial més convencional ha de tendir a complir amb criteris de responsabilitat social corporativa. Per a les grans empreses, creiem que això només s’aconseguirà quan s’estableixi una legislació als països que vinculi les empreses. Fins aleshores, només es queda, en la majoria dels casos, en declaracions de bones intencions. Al seu torn, les empreses haurien d’exigir una legislació entorn d’una fiscalitat progressiva empresarial i la prohibició dels paradisos fiscals.

  1. Considera que les cooperatives poden contribuir a una societat més justa i igualitària?

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han unit voluntàriament per fer front a les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes per mitjà d’una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada. En el moment que les empreses passen a ser eines de les persones per aconseguir resoldre una situació de forma col·lectiva i democràtica, l’individualisme deixa d’imperar en el nostre dia a dia. La resolució des d’allò que és comú, la valoració de les persones individuals en un grup, la corresponsabilitat i la no deslocalització de les empreses contribueixen a generar una economia local centrada en la vida de les persones i en l’entorn on viuen. Sens dubte, davant aquest nou paradigma estaríem davant una societat més justa.

  1. Amb quins valors associa el cooperativisme?

Les cooperatives es basen en els valors d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Seguint la tradició dels seus fundadors, els seus membres creuen en els valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres.
En aquest sentit, cal destacar la Carta de Principis de l’Economia Social i Solidària, principis que totes les entitats que formen part dels diferents mercats socials han de complir. Per a això s’estableix una eina de mesura: el Balanç Social. Les empreses de l’ESS estan obligades a presentar “els seus comptes socials” any rere any.

  1. Per què creu que és necessari que una empresa opti per un model cooperatiu?

Com es diu popularment, “l’hàbit no fa el monjo”. Hi ha empreses cooperatives l’activitat diària de les quals funciona amb menys grau de democràcia que en algunes societats mercantils. És per això que cal analitzar cas per cas. Si bé és cert que la cooperativa és el màxim exponent quant a democràcia es refereix tenint en compte la configuració jurídica, ja que els mecanismes que es recullen en la legislació protegeixen la democràcia interna en aquesta fórmula.

No és necessari optar per la forma jurídica de cooperativa per comportar-se segons la Carta de Principis de l’Economia Social i Solidària. Hi ha altres formes jurídiques que inclouen en la seva configuració legal fórmules democràtiques, com destaca la Llei d’Economia Social. Per exemple, les societats laborals, les associacions mutuals… Alhora, existeixen molts tipus de cooperatives: de consumidors, de treball associat, d’impuls empresarial, de crèdit…

D’altra banda, crec que, des del punt de vista de l’eficiència, les empreses participades, és a dir, aquelles en les quals les persones posen part o la totalitat del capital social, són empreses més sostenibles fonamentalment per dos motius:

  • La motivació de les persones treballadores és més alta perquè posseeixen aquesta bicefàlia: treball-propietat empresarial. Els importen els resultats empresarials.
  • No es retribueix en tal magnitud el capital com en les empreses de l’economia convencional, per la qual cosa aquest benefici empresarial es pot reinvertir en l’empresa perquè aquesta pugui exercir millor la seva funció social.
  1. Quines considera que són les claus per a un futur basat en una economia més justa?

Les claus són les següents: minimitzar l’excessiva financerització de l’economia; incloure més ètica en tots els processos; millorar l’ensenyament d’economia real en els centres educatius; fomentar el canvi cultural, la solidaritat, el feminisme i l’ajuda mútua; tornar a allò que és local, pensar en allò que és local – concepte glocalització; apropar l’economia a les persones, recuperem l’economia i parlem-ne; respectar i buscar l’equitat per a les diferents diversitats (cultural, sexual, de capacitats); i, finalment, prevaler les persones i el medi ambient sobre la persecució de benefici econòmic.