Articles guardats
Entrevista a LACOL, cooperativa d’arquitectes

Cooperatiu

Entrevista a LACOL, cooperativa d’arquitectes

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible i social, ens trobem en aquesta ocasió amb LACOL, un bon exemple de com el model cooperatiu és aplicable a un ampli ventall de sectors.

LACOL és una cooperativa d’arquitectes que entén l’arquitectura com una eina que permet intervenir en l’entorn més pròxim i la treballa per a la transformació social. Entre el seu portafolis de treballs trobem reformes que persegueixen reduir l’impacte ambiental de l’edifici i millorar el dia a dia dels seus habitants, foment i participació en debats sobre l’ús d’espais públics així com acompanyament i difusió en projectes d’habitatge cooperatiu.

Per a vosaltres, què considereu que aporten les cooperatives a la societat?

 Una de les principals aportacions de les cooperatives a la societat és que són una via alternativa a l’economia capitalista.

La forma jurídica de la cooperativa treballa amb lògiques oposades al capitalisme; des del model organitzatiu -estructura horitzontal-, passant per la repartició de béns, els fons de promoció, recerca i formació, entre d’altres.

El principal capital d’una cooperativa són les persones i no els diners.

Les cooperatives s’inclouen com a empresa del sector de l’Economia social i solidària. Aquesta pràctica econòmica i moviment social proposa i exerceix l’economia al servei de les persones, organitzades democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial. Es desplega en tots els cicles de l’activitat econòmica: producció, comercialització, consum, crèdit, gestió de recursos, distribució d’excedents, reproducció de la vida i treball de cures.

Quins considereu que són els reptes de l’economia social?

Un dels grans reptes de l’economia social és incloure lògiques i pràctiques de l’economia solidària (i transformadora), de l’economia cooperativa i de l’economia feminista, incorporant les seves mirades i maneres de fer i alhora generant un mercat social que atengui a aquestes economies.

Un altre repte (i també necessitat) de l’ESS és la seva articulació i creació d’una identitat pròpia, així com un reconeixement general; tot fomentant-ne la divulgació a través del relat i la formació.

Creiem també que s’ha de millorar la idea d’un cooperativisme integral a través de la intercooperació, reivindicar espais de governació i participació.

D’altra banda, un gran desafiament de l’economia social és el de poder vehicular la resolució de les necessitats socials a través del cooperativisme en espais com la migració, les cures, l’habitatge, l’educació…

Amb quins valors associeu el cooperativisme?

Volem citar literalment aquells principis* que les cooperatives, a través del seu funcionament, han de dur a la pràctica:

 • Adhesió voluntària, lliure i oberta
 • Gestió democràtica per part de les sòcies
 • Participació econòmica de les sòcies
 • Entitat autònoma i independent
 • Educació, informació i formació
 • Cooperació entre cooperatives (intercooperació)
 • Interès per la comunitat

*Els valors que es van proclamar a l’Assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional a Manchester, el 23 de setembre de 1995.

Quins trets ha de tenir segons vosaltres una cooperativa?

Per a nosaltres, una cooperativa ha de seguir els principis i valors intrínsecs, descrits a l’anterior pregunta, però a part, pensem que s’ha d’anar una mica més enllà, explotant al màxim alguns dels punts i afegint nous criteris i objectius com són:

 • La promoció de l’arrelament territorial i l’economia de proximitat, atenent a les necessitats de les persones de l’entorn proper i participant al teixit econòmic local.
 • L’enfortiment de la xarxa de l’Economia Social i Solidària a través de la intercooperació, millorant la intensitat i la qualitat de les relacions entre les iniciatives i la contribució a la generació d’un Mercat Social cooperatiu.
 • La creació d’iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de decisions horitzontal, així com la participació igualitària.
 • El foment i promoció d’iniciatives dins l’economia feminista, que fugin del sistema hetero-patriarcal i de les desigualtats de gènere.
 • El desenvolupament d’una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma integral, posant les persones i la sostenibilitat de la vida al centre.
 • La reducció de l’impacte ambiental en l’activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de sostenibilitat.
 • Partir de la base de ser una cooperativa sense ànim de lucre i/o ser d’iniciativa social.

Per què creieu que és necessari que una empresa opti per un model cooperatiu?

Conceptualment, una empresa cooperativa és l’única forma jurídica on les sòcies treballadores poden incidir directament en el rumb d’aquesta i en la presa de decisions. Creiem que aquest és un dels aspectes més transformadors a nivell organitzatiu.

Ens agradaria remarcar que a part de ser una empresa en forma jurídica cooperativa, cal que les sòcies, sobretot les  treballadores, siguin cooperativistes, atenent i exercint el model cooperatiu entès com un element transformador, generant els canvis des de la pròpia pràctica del model, fomentant l’arrelament, la relació amb l’entorn i la implicació i la corresponsabilitat.

Els models cooperatius aporten nous horitzons, un d’ells vehiculat a través de la intercooperació i la consolidació de mercat social que permeti crear una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, construïda per empreses de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.

Voldríem afegir que creiem necessari no només atendre a la creació de noves cooperatives, sinó també potenciar les existents, per tal de consolidar empreses que comptin amb un fort gruix de sòcies treballadores i alhora perdurin amb el temps. L’ampliació del sector cooperatiu ha de ser en major part a través de projectes amb experiència trajectòria, per tant, veiem clau el fet d’enfortir i fer créixer les cooperatives existents.